Thông báo

công văn Số: 80 /LĐLĐ<br> V/v tăng cường đảm bảo trật tự ATGT dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 2022<br>


LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

TỈNH THANH HÓA

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

HUYỆN YÊN ĐỊNH

Số: 80 /LĐLĐ

V/v tăng cường đảm bảo trật tự ATGT dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Yên Định, ngày 28 tháng 12 năm 2021

 

 

 

Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện.

 

Nhằm thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 2022 theo Công điện số 1725/CĐ-TTg, ngày 13/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 19827/UBND-CN ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh và Công văn số 704/LĐLĐ ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường đảm bảo trật tự ATGT dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 2022.

Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đề nghị các Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện tới CNVCLĐ, đoàn viên Công đoàn với các nội dung sau:

1.     Mục đích, yêu cầu

a.  Mục đích

- Nâng cao nhận thức, ý thức của đoàn viên, CNVCLĐ trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT khi tham gia giao thông.

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông, thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn mô tô, xe gắn máy, tai nạn xe khách, tai nạn đường đèo dốc, tai nạn đắm đò, đường ngang qua đường sắt; thực hiện nghiêm đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, thực hiện “đã uống rượu bia không lái xe”, không phóng nhanh vượt ẩu, chuyển hướng bất ngờ, không chở quá số người quy định, không sử dụng điện thoại khi lái xe, thắt dây an toàn trên xe ô tô; Chú ý quan sát khi tham gia giao thông nhằm đảm bảo ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy.

b. Yêu cầu

- Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, chủ doanh nghiệp, đơn vị để tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT khi tham gia giao thông.

- Công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch, tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về đảm bảo trật tự ATGT dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 2022.

2. Nội dung tuyên tuyền, vận động

- Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn qui định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; các qui định của pháp luật về xử lý vi phạm qui định nồng độ cồn đối với lái xe; vận động CNVCLĐ gương mẫu, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự ATGT.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc vận động “Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự ATGT”, thực hiện nếp sống “Văn hóa giao thông”. Vận động đoàn viên, CNVCLĐ nâng cao ý thức phòng chống dịch Covid-19 khi tham gia giao thông, phối hợp tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong đoàn viên, CNVCLĐ về các quy định đảm bảo an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch Covid-19.

- Cảnh báo các nguyên nhân, hậu quả TNGT do các vi phạm qui định về trật tự ATGT nói chung, vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ tham gia giao thông; tuyên truyền, phổ biến kết quả xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

- Tuyên truyền về quy định “Đã uống rượu bia - không lái xe”; không phóng nhanh vượt ẩu, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; dừng xe quan sát an toàn khi qua đường ngang đường sắt; sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh khi tham gia giao thông đường thuỷ...; tăng cường tuyên truyền các nguyên nhân gây tai nạn giao thông trong dịp tết và các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông.

3. Triển khai thực hiện

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: phát thanh, truyền hình của địa phương, đơn vị; trên báo viết, báo mạng,… tuyên truyền thông qua tin, bài, phóng sự, chuyên mục, clip, các thông điệp. Tại các Hội nghị tổng kết của địa phương, đơn vị.

- Tuyên truyền trực quan thông qua: xây dựng các cụm cổ động; bảng tin, pano, áp phích; băng zôn; tờ rơi,…trong các cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức ký cam kết bản thân và gia đình cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ không vi phạm trật tự ATGT; không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông .

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đề nghị các Công đoàn cơ sở tổ chức triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về LĐLĐ huyện để tổng hợp báo cáo LĐLĐ tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:

- - Như Kính gửi;

- - Lưu: VPLĐLĐ.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Thị Nga

 


 

Nguồn bài viết: Ban biên tập

STT Title
Không có nội dung nào để hiển thị
 
  
 

Thư viện ảnh