Thông báo

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG<br> <br> CỦA BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN<br> thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy<br> về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030


 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THANH HÓA
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG YÊN ĐỊNH
Số:35 /KH-LĐLĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Định, ngày 12 tháng 12 năm 2021

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

CỦA BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN
thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thực hiện Kế hoạch 164/KH-LĐLĐ ngày 30/11/2021 của Ban Thường vụ
Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Nghị quyết 06), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao
động huyện ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 06, nội dung cụ thể
như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Cụ thể hóa Nghị quyết số 06, trọng tâm là các quan điểm, mục tiêu, nhiệm
vụ, giải pháp chuyển đổi số vào phong trào công nhân, viên chức, lao động
(CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân, hiện đại, lớn
mạnh đáp ứng yêu cầu tình hình mới; góp phần cùng hệ thống chính trị và toàn xã
hội chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản
xuất, kinh doanh, sức cạnh tranh của môi trường đầu tư, các ngành, các sản phẩm,
các doanh nghiệp và cả nền kinh tế của huyện.
Tạo sự đồng thuận, chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động của đội ngũ
cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong huyện về việc chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa
đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
2. Yêu cầu
Chuyển đổi số là nhiệm vụ chiến lược, xuyên suốt, vừa cấp bách, vừa lâu dài;
cần phải có lộ trình, bước đi phù hợp, vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm, đồng
thời, phải tận dụng tối đa cơ hội, điều kiện thuận lợi để tổ chức Công đoàn đi nhanh,
đi trước, không để bị tụt hậu. Việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hành động
phải đảm bảo vai trò lãnh đạo của Tỉnh ủy; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, sự phối hợp có hiệu quả của các cấp chính quyền, các

2

ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tạo ra sức mạnh tổng hợp để thực hiện
thành công Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.
II. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT
Chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống công đoàn Thanh Hóa nhằm đổi
mới phương thức, nội dung hoạt động của tổ chức Công đoàn trên không gian
mạng, dưới dạng số hóa, trong đó trọng tâm là công tác quản lý đoàn viên, công tác
quản lý kinh phí, đoàn phí, truyền thông Công đoàn, tạo sự đột phá trong cải cách
hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, chăm lo,
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ, xây dựng đội
ngũ CNVCLĐ Thanh Hóa hiện đại, lớn mạnh; góp phần tăng năng suất lao động,
sức cạnh tranh của môi trường đầu tư, các ngành, các sản phẩm, các doanh nghiệp
và nền kinh tế của tỉnh; tạo nền tảng thúc đẩy hình thành và phát triển các ngành,
lĩnh vực mới, đẩy nhanh tiến trình xây dựng xã hội văn minh, hiện đại, tiến bộ; tăng
cường củng cố Quốc phòng - an ninh. Phấn đấu đến năm 2025 tỉnh Thanh Hóa
trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số; đến năm 2030
tiếp tục trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số và trong
nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu về chính quyền số.
III. CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết 06 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tới các CĐCS, đoàn viên, CNVCLĐ
1.1. Chỉ tiêu
Liên đoàn Lao động huyện và 100% các Công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức
quán triệt, phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ được học tập,
thông qua Kế hoạch hành động của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện.
100% cán bộ, đoàn viên ở các Công đoàn cơ sở có kiến thức và hiểu được sự
cần thiết của quá trình chuyển đổi số.
1.2. Nhiệm vụ, giải pháp
- Tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền kịp thời nội dung Nghị
quyết số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ
trong tỉnh bằng nhiều hình thức, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn.
- Công tác tuyên truyền về Nghị quyết 06 cần được triển khai sâu rộng, bằng
nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng; gắn với việc tuyên truyền
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc XIII; Nghị quyết 58, Nghị quyết 02
của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội
XII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XIX Công đoàn tỉnh, gắn với từng
giai đoạn; nâng cao nhận thức về cơ hội, thuận lợi, yếu tố tiềm năng, lợi thế, vị thế

3

của huyện, của tỉnh cũng như những thách thức đang đặt ra, góp phần tạo sự bứt phá
của huyện Yên Định, của tỉnh Thanh Hóa trong những năm tới.
- Tăng cường và nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ truyền thông mới,
mạng xã hội trong công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến thông tin và triển khai
thực hiện Nghị quyết và Kế hoạch hành động.
2. Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp của chính quyền,
chuyên môn để đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn từ tỉnh
đến cơ sở.
2.1. Chỉ tiêu đến năm 2025
- Trên 70% tổng số hồ sơ công việc tại LĐLĐ huyện và các CĐCS được xử lý
trên môi trường mạng. Dữ liệu văn bản của LĐLĐ huyện được số hoá, làm kho dữ
liệu phục vụ cho quá trình tra cứu, khai thác.
- LĐLĐ huyện và 70% trở lên các Công đoàn cơ sở sử dụng hệ thống thông
tin, cơ sở dữ liệu chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối, chia sẻ, khai thác
từ các cơ sở dữ liệu Công đoàn Thanh Hóa, Công đoàn Việt Nam và cấp ủy, chính
quyền đồng cấp.
2.2. Chỉ tiêu đến năm 2030
- Trên 80% tổng số hồ sơ công việc tại LĐLĐ huyện và CĐCS trực thuộc được
xử lý trên môi trường mạng. Dữ liệu văn bản của LĐLĐ huyện được số hóa, làm
kho dữ liệu phục vụ cho quá trình tra cứu, khai thác.
- 90% trở lên các Công đoàn cơ sở sử dụng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu
chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối, chia sẻ, khai thác từ các cơ sở dữ
liệu Công đoàn Thanh Hóa, Công đoàn Việt Nam và cấp ủy, chính quyền đồng cấp.
2.3. Nhiệm vụ, giải pháp
- Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy đảng; sự phối hợp của chính quyền,
chuyên môn quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chủ
trương, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh về chuyển đổi số và
xây dựng đô thị thông minh. Đưa mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số vào chương
trình, kế hoạch công tác hằng năm và từng giai đoạn của các cấp Công đoàn và
thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện.
- Xây dựng lề lối, phương thức làm việc, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông
tin trong trong công tác quản lý, điều hành công việc tại các đơn vị, sử dụng dữ liệu
số triệt để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tại các cơ quan, đơn vị hướng tới
mục tiêu vì quyền lợi, lợi ích đoàn viên, CNVCLĐ.
- Ưu tiên bố trí kinh phí và huy động các nguồn lực để thực hiện mục tiêu,
nhiệm vụ chuyển đổi số. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức,
trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ, các cấp Công đoàn, các cơ

4

quan, đơn vị, doanh nghiệp về sự cần thiết, tính cấp thiết của việc chuyển đổi số đối
với sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải tập trung lãnh đạo, chỉ
đạo, gương mẫu, đi đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số.
- Phối hợp tuyên truyền vận động doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thực
hiện chuyển đổi số và trở thành doanh nghiệp số.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan đào tạo, bồi dưỡng đoàn viên, CNVCLĐ
các kiến thức, kỹ năng liên quan đến công nghệ số, đặc biệt trong đào tạo CNLĐ
trong chuyển đổi nâng cao tay nghề thích ứng với công nghệ 4.0.
3. Hiện đại hóa, đa dạng hóa công tác tuyên truyền, giáo dục đội ngũ
CNVCLĐ Thanh Hóa hiện đại, lớn mạnh
3.1. Chỉ tiêu đến năm 2025
LĐLĐ huyện xây dựng trang Facebook và Zalo, phấn đấu xây dựng kênh
Youtube, 70% CĐCS xây dựng được trang Facebook và Zalo.
- 80% trở lên nội dung truyền thông công đoàn được thực hiện trên không gian
mạng theo quy định của pháp luật. LĐLĐ huyện có trang thông tin truyền thông của
đơn vị và đảm bảo an toàn thông tin tuyên truyền trên mạng xã hội.
- 70% trở lên đoàn viên, CNVCLĐ tham gia các kênh tuyên truyền hiện đại:
Website, Zalo O.A, Youtube, Fanpage, Apps Mobile...trên hệ thống truyền thông
Công đoàn Thanh Hóa.
3.2. Chỉ tiêu đến năm 2030
- LĐLĐ xây dựng được kênh Youtube; 90% trở lên CĐCS xây dựng được
trang Facebook và Zalo.
- 90% trở lên nội dung truyền thông công đoàn được thực hiện trên không
gian mạng theo quy định của pháp luật.
- 90% trở lên đoàn viên, CNVCLĐ tham gia các kênh tuyên truyền hiện đại:
Website, Zalo O.A, Youtube, Fanpage, Apps Mobile...trên hệ thống truyền thông
Công đoàn Thanh Hóa.
- 80% trở lên các hội nghị sơ kết 6 tháng, tổng kết năm của LĐLĐ huyện sử
dựng báo cáo bằng hình ảnh (Clip, Video).
3.3. Nhiệm vụ, giải pháp
- Hiện đại hóa, đa dạng hóa hệ thống truyền thông LĐLĐ huyện, kết hợp các
hình thức truyền thống với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin: Tổ chức
hội nghị, cuộc thi trực tuyến động tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính trị tư
tưởng, giáo dục pháp luật cho CNVCLĐ để nâng cao nhận thức về giai cấp công
nhân, nâng cao năng lực tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp, có việc làm bền vững, an
toàn. Tuyên truyền, vận động người lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ, kỹ

5

năng nghề nghiệp để thích ứng với điều kiện lao động trong bối cảnh của cuộc cách
mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập kinh tế quốc tế.
- Ứng dựng tối đa công nghệ thông tin trong công tác nắm bắt và dự báo tình
hình tư tưởng, tâm trạng của CNVCLĐ, kịp thời đề xuất với các cấp, các ngành xử
lý tốt các vấn đề tư tưởng nảy sinh ngay tại cơ sở; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt
động báo cáo viên, giao ban công tác tư tưởng, giao ban doanh nghiệp FDI; tích cực
triển khai các biện pháp phù hợp phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng, lôi kéo, kích
động công nhân, người lao động đình công trái pháp luật, biểu tình, gây rối, làm mất
an ninh, trật tự.
- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn đồng cấp tuyên truyền triển khai và
thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tới đoàn viên, CNVCLĐ và nhân dân,
góp phần xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hóa.
- Phối hợp tuyên truyền phổ cập mạng di động 4G/5G, sử dụng tài khoản thanh
toán điện tử tới toàn bộ đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh. Nâng cao nhận thức đến
toàn xã hội sử dụng hình thức thanh toán điện tử, đặc biệt các

Nguồn bài viết: Ban biên tập

STT Title
Không có nội dung nào để hiển thị
 
  
 

Thư viện ảnh