Thông báo

Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản VNPT Ioffice;


 

UBND HUYỆN YÊN ĐỊNH

PHÒNG GD&ĐT

Số: 476/PGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnhphúc

 


Yên Định, ngày 26 tháng 10 năm 2021

 

GIẤY MỜI

      

Căn cứ thỏa thuận hợp tác toàn diện số 1218/SGDĐT-VNPT ngày 16/04/2021 giữa Sở GD&ĐT Thanh Hóa và VNPT Thanh Hóa về chuyển đổi số trong nghành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ thỏa thuận hợp tác số  05/VNPT-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2019 giữa UBND huyện Yên Định và VNPT Thanh Hóa về hợp tác Viễn thông - Công nghệ thông tin giai đoạn 2019 - 2021;

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dạy học. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Viễn thông Yên Định tổ chức tập huấn cho các đơn vị trường học trên địa bàn huyện cụ thể như sau:

1. Nội dung

-   Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản VNPT Ioffice;

-   Trao đổi thảo luận.

2.  Thanh phần tham gia

Cán bộ quản lý hoặc cán bộ giáo viên phụ trách công nghệ thông tin các trường: MN, TH, TH&THCS, THCS (mỗi trường một người).

3. Thời gian

- Ngày 29/10/ 2021: Từ 07 h 30 khối Tiểu học.

- Ngày 30/10/2021.

+ Buổi sáng: Từ 07 h 30  khối THCS.

+ Buổi chiều: Từ 13 h 30 khối Mầm non.

4. Địa điểm

- Khối Mầm non: Trường MN Thị trấn Quán Lào.

- Khối Tiểu học: Trường TH Định Liên.

- Khối THCS: Trường THCS Thị trấn Quán Lào.

Đề ghị đồng chí  thu xếp công việc về dự buổi tập huấn đúng thành phần, thời gian quy đinh./.

Lưu ý: Khi đi tập huấn mang theo máy tính xách tay để thực hành.

 

 

                                                                                                            


Nơi nhận:

- Như thành tham gia;

- Lưu VT.

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Lê Việt Hòa

Nguồn bài viết: Ban biên tập

STT Title
Không có nội dung nào để hiển thị
 
  
 

Thư viện ảnh