Thông báo

Chủ đề tháng 8: V/v tham gia Cuộc thi sáng tác ca khúc;<br> Video clip về phòng, chống dịch Covid-19


 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THANH HÓA     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG YÊN ĐỊNH                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

                Số: 42/LĐLĐ                          Yên Định, ngày  25  tháng  8   năm 2021       V/v tham gia Cuộc thi sáng tác ca khúc;

 Video clip về phòng, chống dịch Covid-19

 

 

Kính gửi:       Các Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện.

 

 

Căn cứ công văn số 434/LĐLĐ ngày 23/8/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hoá về việc tham gia Cuộc thi sáng tác ca khúc; Video clip về phòng, chống dịch Covid - 19, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đề nghị các Công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn huyện tham gia 02 cuộc thi theo Kế hoạch số 126/KH-TLĐ ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc về phòng, chống dịch Covid-19 và Kế hoạch số 125/KH-TLĐ ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức Cuộc thi video clip về phòng, chống dịch Covid - 19 (có kế hoạch kèm theo).

2. Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị và địa phương để có hình thức tổ chức 02 cuộc thi phù hợp và không làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch.

Quá trình triển khai có gì vướng mắc liên hệ với Liên đoàn Lao động huyện để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Ban CSPL&QHLĐ LĐLĐ tỉnh;

- Ban Dân vận Huyện uỷ;

- UV BCH LĐLĐ huyện;

- Lưu: VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

 

Phạm Thị Nga

 

 

Nguồn bài viết: Ban biên tập

STT Title
Không có nội dung nào để hiển thị
 
  
 

Thư viện ảnh