SỰ KIỆN NỔI BẬT

<br> KẾ HOẠCH<br> Tổ chức “Tết Sum vầy – Xuân bình an” năm 2022 <br>


 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH THANH HÓA

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN YÊN ĐỊNH

Số: 34 /KH-LĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Định, ngày 08 tháng 12 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức “Tết Sum vầy – Xuân bình an” năm 2022

 

Thực hiện Kế hoạch số 168/KH-LĐLĐ ngày 03/12/2021của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, trên cơ sở Kế hoạch số 31/KH-LĐLĐ, ngày 12/11/2021 của LĐLĐ huyện về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần – 2022, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện triển khai kế hoạch tổ chức “Tết Sum vầy – Xuân bình an” năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức “Tết Sum vầy – Xuân bình an” năm 2022 tại các cấp Công đoàn phải tạo ra không khí vui tươi, đầm ấm, nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ, đặc biệt là đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn; bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thiên tai, bão lũ; đảm bảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động  đón Tết vui tươi, ấm no, hạnh phúc. Qua đó khẳng định rõ vai trò của tổ chức Công đoàn là “Tổ ấm”, là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

- Huy động các tổ chức, doanh nghiệp, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm, đặc biệt là người sử dụng lao động trực tiếp ủng hộ các nguồn lực để tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong dịp Tết cổ truyền của Dân tộc.

- Chương trình “Tết Sum vầy – Xuân bình an” năm 2022 phải tổ chức trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, tạo hiệu ứng, sức lan tỏa trên địa bàn toàn huyện và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

II. CHỦ ĐỀ VÀ PHƯƠNG CHÂM

1. Chủ đề:  “Tết Sum vầy - Xuân Bình an”

2. Phương châm: Tất cả đoàn viên và người lao động được chăm lo tốt hơn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC  

1. Thời gian: Các đơn vị lựa chọn thời gian tổ chức “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” năm 2022 trước ngày 20/01/2022 (ngày 18 tháng Chạp, năm Tân Sửu).

2. Địa điểm: Các đơn vị tổ chức tại các khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, nơi có đông đoàn viên, công nhân lao động, sinh sống….

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC

1. Kinh phí tổ chức “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” năm 2022 ở Công đoàn cấp nào, do cấp đó cân đối từ nguồn kinh phí Công đoàn cấp mình.

2. Công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, căn cứ khả năng kinh phí của đơn vị, sự hỗ trợ của chuyên môn để tổ chức “Tết Sum vầy – Xuân bình an” năm 2022.

3. Công đoàn các cấp tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, đối tác ký Chương trình phúc lợi với Công đoàn ủng hộ nguồn lực, tổ chức các hoạt động chăm lo thiết thực đối với người lao động.

4. Công đoàn huyện cơ sở hướng dẫn các Công đoàn cơ sở trực thuộc lập dự toán kinh phí và tổng hợp dự toán kinh phí chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần – 2022 báo cáo về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Tài chính) trước ngày 10/12/2021, cụ thể:

4.1. Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có đóng kinh phí Công đoàn:

          - Công đoàn cơ sở có từ 500 lao động trở lên xác định số tài chính Công đoàn tích lũy đến 30/11/2021; dự kiến thu, chi đến ngày 31/12/2021; căn cứ đối tượng theo kế hoạch số 31 /KH-LĐLĐ, ngày 12/11/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện (số đoàn viên, người lao động x 300.000 đồng/người) để lập dự toán chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

          - Công đoàn cơ sở có dưới 500 đoàn viên, Công đoàn cơ sở căn cứ vào nguồn tài chính của đơn vị, xem xét các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn để chi hỗ trợ 300.000 đồng/người. Trường hợp Công đoàn cơ sở không cân đối được nguồn chi thì báo cáo Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

          - Trường hợp đoàn viên, người lao động đặc biệt khó khăn tổng hợp báo cáo Công đoàn cấp trên cơ sở chi hỗ trợ.

4.2. Các đơn vị hành chính sự nghiệp công lập

          Công đoàn cơ sở căn cứ vào nguồn tài chính của đơn vị, xem xét các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn để chi hỗ trợ 300.000 đồng/người.         4.3. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh

          Tổng hợp dự toán kinh phí chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022 báo cáo về Liên đoàn Lao động tỉnh theo các nội dung trên, trong đó báo cáo số kinh phí các đơn vị không tự đảm bảo được đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh cấp hỗ trợ.

          5. Việc thanh, quyết toán các khoản chi chăm lo, thăm hỏi đoàn viên, người lao động đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng theo qui định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. LĐLĐ các huyện

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Chương trình “Tết sum vầy – Xuân bình an” năm 2022 tại cấp mình.

Liên đoàn Lao động huyện Dự kiến lựa chọn địa điểm tổ chức Chương trình “Tết sum vầy – Xuân bình an” năm 2022 cấp huyện.

Địa điểm: Tại Công ty TNHH Giày WEILINA ViỆT Nam

Thời gian tổ chức: ( Dự kiến ngày 16/01/2022 tức ngày 14/12 âm lịch  )

          Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Giày WEILINA ViỆT Nam; Alena Việt Nam báo cáo với Ban Giám đốc Doanh nghiệp hỗ trợ để tổ chức thành công Chương trình này và có những suất quà ý nghĩa cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, CNLĐ có thành tích xuất sắc trong LĐSX; trong Công tác Phòng chống dịch COVID19….  để trao tại buổi Lễ.

- Căn cứ Kế hoạch của LĐLĐ huyện, trên cơ sở thực tế, các đơn vị chủ động báo cáo cấp ủy Đảng, tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền, chuyên môn đồng cấp, tổ chức Chương trình “Tết sum vầy – Xuân bình an” năm 2022, ưu tiên tổ chức tại các khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, nơi có đông đoàn viên, công nhân lao động, sinh sống….đảm bảo thiết thực, hiệu quả,  như: Tổ chức các hoạt động mâm cơm ngày Tết; hội thi gói bánh chưng, bánh tét; trang trí mâm ngũ quả; hoa mai và hoa đào ngày Tết; trang trí khay mứt tết và các hoạt động văn hóa, văn nghệ chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động khu nhà trọ...

- Chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp với chủ doanh nghiệp, lãnh đạo đơn vị tổ chức “Tết sum vầy – Xuân bình an” năm 2022.

- Báo cáo thời gian tổ chức về LĐLĐ tỉnh (Qua Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động) trước ngày 15/12/2021 để báo cáo Thường trực LĐLĐ tỉnh dự, chỉ đạo.

2. Đối với Công đoàn cơ sở

          - Yêu cầu 100% Công đoàn cơ sở có từ 200 lao động trở lên tổ chức được Chương trình “Tết sum vầy – Xuân bình an” năm 2022 tại đơn vị.

          - Các đơn vị còn lại căn cứ tình hình thực tế, chủ động phối hợp với người sử dụng lao động, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức Chương trình “Tết sum vầy – Xuân bình an” năm 2022 bằng nhiều hình thức như: lồng ghép các chương trình họp mặt tất niên, tặng quà, thăm hỏi người lao động, ngoài việc chăm lo của người sử dụng lao động. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở căn cứ vào nguồn kinh phí của Công đoàn, tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên Công đoàn tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

* Lưu ý:

- Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức truyền hình trực tiếp “Tết sum vầy – Xuân bình an” cấp tỉnh như sau:

+ Thời gian dự kiến: Ngày 22/01/2022 (Thứ bảy, ngày 20 tháng chạp, năm Tân Sửu).

+ Địa điểm: Tại 02 điểm cầu, cụ thể: Điểm cầu chính tại trường quay Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Thanh Hóa và một điểm cầu tại Hội trường Công ty TNHH giầy Annora – Khu kinh tế Nghi Sơn.

+ Thành phần tham dự tại 02 điểm cầu: 1.000 đại biểu

* 800 đoàn viên, CNVCLĐ thuộc Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

* Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam.

* Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Thanh Hóa.

* Đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh;

* Đại diện lãnh đạo VCCI, VCCA, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các nhà tài trợ, các đơn vị hỗ trợ chăm lo Tết năm 2022 và lãnh đạo một số doanh nghiệp có đông công nhân lao động.

* Đại diện lãnh đạo Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, các đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh và một số Công đoàn cơ sở có đông công nhân lao động.

          Ban Thường vụ LĐLĐ huyện yêu cầu  các Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ t huyện triển khai thực hiện Kế hoạch thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở và đoàn viên, CNVCLĐ./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Thường trựcLĐLĐ tỉnh;

- Thường trực huyện ủy; UBND huyện;

- Ban CSPL & QHLĐ LĐLĐ tỉnh

- Ban Dân vận, huyện ủy;

- UBMTTQVN huyện;

- Vp huyện ủy ủy, UBND huyện;

-Ban Chấp hành LĐLĐ huyện; (Để chỉ đạo)

- CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện (T/ hiện);

- Lưu: VP LĐLĐ huyện

 

 

 

 

 

Để

báo

cáo

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Lưu Xuân Giáp

 

 

 

 

 


Nguồn bài viết: Ban biên tập

STT Title
Không có nội dung nào để hiển thị
 
  
 

CÔNG ĐOÀN

Tin giáo dục

<br> KẾ HOẠCH<br> Tổ chức “Tết Sum vầy – Xuân bình an” năm 2022 <br>


 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH THANH HÓA

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN YÊN ĐỊNH

Số: 34 /KH-LĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Định, ngày 08 tháng 12 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức “Tết Sum vầy – Xuân bình an” năm 2022

 

Thực hiện Kế hoạch số 168/KH-LĐLĐ ngày 03/12/2021của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, trên cơ sở Kế hoạch số 31/KH-LĐLĐ, ngày 12/11/2021 của LĐLĐ huyện về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần – 2022, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện triển khai kế hoạch tổ chức “Tết Sum vầy – Xuân bình an” năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức “Tết Sum vầy – Xuân bình an” năm 2022 tại các cấp Công đoàn phải tạo ra không khí vui tươi, đầm ấm, nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ, đặc biệt là đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn; bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thiên tai, bão lũ; đảm bảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động  đón Tết vui tươi, ấm no, hạnh phúc. Qua đó khẳng định rõ vai trò của tổ chức Công đoàn là “Tổ ấm”, là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

- Huy động các tổ chức, doanh nghiệp, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm, đặc biệt là người sử dụng lao động trực tiếp ủng hộ các nguồn lực để tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong dịp Tết cổ truyền của Dân tộc.

- Chương trình “Tết Sum vầy – Xuân bình an” năm 2022 phải tổ chức trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, tạo hiệu ứng, sức lan tỏa trên địa bàn toàn huyện và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

II. CHỦ ĐỀ VÀ PHƯƠNG CHÂM

1. Chủ đề:  “Tết Sum vầy - Xuân Bình an”

2. Phương châm: Tất cả đoàn viên và người lao động được chăm lo tốt hơn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC  

1. Thời gian: Các đơn vị lựa chọn thời gian tổ chức “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” năm 2022 trước ngày 20/01/2022 (ngày 18 tháng Chạp, năm Tân Sửu).

2. Địa điểm: Các đơn vị tổ chức tại các khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, nơi có đông đoàn viên, công nhân lao động, sinh sống….

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC

1. Kinh phí tổ chức “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” năm 2022 ở Công đoàn cấp nào, do cấp đó cân đối từ nguồn kinh phí Công đoàn cấp mình.

2. Công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, căn cứ khả năng kinh phí của đơn vị, sự hỗ trợ của chuyên môn để tổ chức “Tết Sum vầy – Xuân bình an” năm 2022.

3. Công đoàn các cấp tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, đối tác ký Chương trình phúc lợi với Công đoàn ủng hộ nguồn lực, tổ chức các hoạt động chăm lo thiết thực đối với người lao động.

4. Công đoàn huyện cơ sở hướng dẫn các Công đoàn cơ sở trực thuộc lập dự toán kinh phí và tổng hợp dự toán kinh phí chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần – 2022 báo cáo về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Tài chính) trước ngày 10/12/2021, cụ thể:

4.1. Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có đóng kinh phí Công đoàn:

          - Công đoàn cơ sở có từ 500 lao động trở lên xác định số tài chính Công đoàn tích lũy đến 30/11/2021; dự kiến thu, chi đến ngày 31/12/2021; căn cứ đối tượng theo kế hoạch số 31 /KH-LĐLĐ, ngày 12/11/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện (số đoàn viên, người lao động x 300.000 đồng/người) để lập dự toán chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

          - Công đoàn cơ sở có dưới 500 đoàn viên, Công đoàn cơ sở căn cứ vào nguồn tài chính của đơn vị, xem xét các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn để chi hỗ trợ 300.000 đồng/người. Trường hợp Công đoàn cơ sở không cân đối được nguồn chi thì báo cáo Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

          - Trường hợp đoàn viên, người lao động đặc biệt khó khăn tổng hợp báo cáo Công đoàn cấp trên cơ sở chi hỗ trợ.

4.2. Các đơn vị hành chính sự nghiệp công lập

          Công đoàn cơ sở căn cứ vào nguồn tài chính của đơn vị, xem xét các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn để chi hỗ trợ 300.000 đồng/người.         4.3. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh

          Tổng hợp dự toán kinh phí chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022 báo cáo về Liên đoàn Lao động tỉnh theo các nội dung trên, trong đó báo cáo số kinh phí các đơn vị không tự đảm bảo được đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh cấp hỗ trợ.

          5. Việc thanh, quyết toán các khoản chi chăm lo, thăm hỏi đoàn viên, người lao động đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng theo qui định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. LĐLĐ các huyện

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Chương trình “Tết sum vầy – Xuân bình an” năm 2022 tại cấp mình.

Liên đoàn Lao động huyện Dự kiến lựa chọn địa điểm tổ chức Chương trình “Tết sum vầy – Xuân bình an” năm 2022 cấp huyện.

Địa điểm: Tại Công ty TNHH Giày WEILINA ViỆT Nam

Thời gian tổ chức: ( Dự kiến ngày 16/01/2022 tức ngày 14/12 âm lịch  )

          Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Giày WEILINA ViỆT Nam; Alena Việt Nam báo cáo với Ban Giám đốc Doanh nghiệp hỗ trợ để tổ chức thành công Chương trình này và có những suất quà ý nghĩa cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, CNLĐ có thành tích xuất sắc trong LĐSX; trong Công tác Phòng chống dịch COVID19….  để trao tại buổi Lễ.

- Căn cứ Kế hoạch của LĐLĐ huyện, trên cơ sở thực tế, các đơn vị chủ động báo cáo cấp ủy Đảng, tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền, chuyên môn đồng cấp, tổ chức Chương trình “Tết sum vầy – Xuân bình an” năm 2022, ưu tiên tổ chức tại các khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, nơi có đông đoàn viên, công nhân lao động, sinh sống….đảm bảo thiết thực, hiệu quả,  như: Tổ chức các hoạt động mâm cơm ngày Tết; hội thi gói bánh chưng, bánh tét; trang trí mâm ngũ quả; hoa mai và hoa đào ngày Tết; trang trí khay mứt tết và các hoạt động văn hóa, văn nghệ chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động khu nhà trọ...

- Chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp với chủ doanh nghiệp, lãnh đạo đơn vị tổ chức “Tết sum vầy – Xuân bình an” năm 2022.

- Báo cáo thời gian tổ chức về LĐLĐ tỉnh (Qua Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động) trước ngày 15/12/2021 để báo cáo Thường trực LĐLĐ tỉnh dự, chỉ đạo.

2. Đối với Công đoàn cơ sở

          - Yêu cầu 100% Công đoàn cơ sở có từ 200 lao động trở lên tổ chức được Chương trình “Tết sum vầy – Xuân bình an” năm 2022 tại đơn vị.

          - Các đơn vị còn lại căn cứ tình hình thực tế, chủ động phối hợp với người sử dụng lao động, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức Chương trình “Tết sum vầy – Xuân bình an” năm 2022 bằng nhiều hình thức như: lồng ghép các chương trình họp mặt tất niên, tặng quà, thăm hỏi người lao động, ngoài việc chăm lo của người sử dụng lao động. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở căn cứ vào nguồn kinh phí của Công đoàn, tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên Công đoàn tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

* Lưu ý:

- Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức truyền hình trực tiếp “Tết sum vầy – Xuân bình an” cấp tỉnh như sau:

+ Thời gian dự kiến: Ngày 22/01/2022 (Thứ bảy, ngày 20 tháng chạp, năm Tân Sửu).

+ Địa điểm: Tại 02 điểm cầu, cụ thể: Điểm cầu chính tại trường quay Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Thanh Hóa và một điểm cầu tại Hội trường Công ty TNHH giầy Annora – Khu kinh tế Nghi Sơn.

+ Thành phần tham dự tại 02 điểm cầu: 1.000 đại biểu

* 800 đoàn viên, CNVCLĐ thuộc Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

* Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam.

* Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Thanh Hóa.

* Đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh;

* Đại diện lãnh đạo VCCI, VCCA, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các nhà tài trợ, các đơn vị hỗ trợ chăm lo Tết năm 2022 và lãnh đạo một số doanh nghiệp có đông công nhân lao động.

* Đại diện lãnh đạo Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, các đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh và một số Công đoàn cơ sở có đông công nhân lao động.

          Ban Thường vụ LĐLĐ huyện yêu cầu  các Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ t huyện triển khai thực hiện Kế hoạch thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở và đoàn viên, CNVCLĐ./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Thường trựcLĐLĐ tỉnh;

- Thường trực huyện ủy; UBND huyện;

- Ban CSPL & QHLĐ LĐLĐ tỉnh

- Ban Dân vận, huyện ủy;

- UBMTTQVN huyện;

- Vp huyện ủy ủy, UBND huyện;

-Ban Chấp hành LĐLĐ huyện; (Để chỉ đạo)

- CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện (T/ hiện);

- Lưu: VP LĐLĐ huyện

 

 

 

 

 

Để

báo

cáo

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Lưu Xuân Giáp

 

 

 

 

 


Nguồn bài viết: Ban biên tập

STT Title
Không có nội dung nào để hiển thị
 
  
 

Hiển thị văn bản pháp quy

Thư viện ảnh