SỰ KIỆN NỔI BẬT

BÁO CÁO<br> Thành tích xây dựng cơ quan Trường Tiểu học Yên Thọ<br> Đạt chuẩn văn hóa, giai đoạn 2017 - 2021<br>

 

 

PHÒNG GD VÀ ĐT YÊN ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI ỆT NAM

TRƯỜNG TH YÊN THỌ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 02 /BC-CQĐCVH

Yên Định, ngày 01 tháng 10 năm 2021

 

 

BÁO CÁO

Thành tích xây dựng cơ quan Trường Tiểu học Yên Thọ

Đạt chuẩn văn hóa, giai đoạn 2017 - 2021

 

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CƠ QUAN

1. Thông tin về nhà trường

- Địa điểm: Thôn 5, xã Yên Thọ, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

- Điện thoạị Hiệu trưởng: 03334597683

- http: thyentho2009@gmail.com

- Quá trình hình thành và phát triển: Trường Tiểu học Yên Thọ được thành lập từ năm 9/1993.

- Những đặc điểm chính của trường :

* Về điều kiện tự nhiên: Trường TH Yên Thọ đóng trên địa bàn xã Yên Thọ. Là một xã thuần nông nằm ở phía Tây Bắc của huyện Yên Định cách trung tâm huyện khoảng 12 km. Địa bàn giáp danh của xã: Phía Bắc giáp với xã Quý Lộc; phía Nam giáp với xã Yên Tr­ường; phía Đông giáp xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc được ngăn cách bởi sông Mã; phía Tây giáp với xã Yên Trung và  xã Yên Lâm.Tổng diện tích tự nhiên của xã có 720,39ha. Dân cư­ sống tập trung, phân bổ đều chạy dài theo dòng sông Mã. Toàn xã có 1.612 hộ, dân số trung bình là 6.011 khẩu, phân bổ ở 07 thôn; một thôn nằm cách xa trung tâm xã khoảng 03 km.

* Về điều kiện xã hội: Tại địa ph­ương có 3 tr­ường học gồm trường Mầm non, trường Tiểu học, trường THCS. Là xã thuần nông cán bộ và nhân dân trong xã giàu kinh nghiệm và sáng tạo trong lao động, sản xuất phát triển kinh tế; các ngành nghề, dịch vụ phát triển đa dạng, đặc biệt nghề mộc, thợ nề và chế biến lương thực, thực phẩm, buôn bán... đã thúc đẩy nền kinh tế của địa phương ngày một đi lên, đời sống của nhân dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng được đổi mới. Qua quá trình lao động sáng tạo của nhân dân Yên Thọ đã xây đắp nên một vùng quê có bề dày lịch sử, truyền thống yêu nước và cách mạng và lao động sản xuất. Đảng bộ và nhân dân Yên Thọ đã đoàn kết thống nhất, lao động sáng tạo, cần kiệm để xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp.

2.  Thuận lợi, khó khăn

a)    Thuận lợi

Nhà trường luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của  Phòng Giáo & Đào tạo huyện Yên Định nhất là về công tác chuyên môn; đặc biệt là sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng uỷ, chính quyền địa phương về công tác giáo dục cũng như việc tăng cường, bổ sung CSVC, trang thiết bị dạy và học cho nhà trường, để đảm bảo cho việc nâng cao chất lượng giáo dục đại trà cũng như chất lượng mũi nhọn.

          Đội ngũ gi¸o viªn n¨ng ®éng, yªu ngµnh, yªu nghÒ; nhiÖt t×nh, t©m huyÕt với học sinh; có tinh thần, trách nhiệm cao trong công tác. 

Cơ sở vật chất tương đối đáp ứng đầy đủ cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh trong năm học 2021- 2022.

Phụ huynh quan tâm nhiều đến công tác giáo dục của nhà trường. Từ đó góp phần, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giáo dục của nhà trường ngày càng phát triển bền vững.

          b) Khó khăn

          Cán bộ giáo viên từ THCS chuyển xuống chưa được tham gia tập huấn về chuyên môn cấp Tiểu học nên việc tiếp cận với phương pháp dạy học ở Tiểu học còn gặp nhiều khó khăn..một số CBGV ở cách xa trường hơn 10 km nên khó khăn trong việc đi lại.

          Một bộ phận phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến học sinh, đến công tác giáo dục của nhà trường.

Kinh tÕ cña ®Þa ph­­¬ng cßn gặp nhiều khã kh¨n, mét sè phô huynh ®i lµm ¨n xa göi con cho «ng bµ  lµm ¶nh h­­ëng ®Õn chÊt l­îng gi¸o dôc cña nhµ trường.

Điều kiện kinh tế kinh tế của địạ phương chậm phát triển, hàng năm luôn có lũ lụt xảy ra; dân cư bị ngập lụt, chính vì vậy phần nào đã làm ảnh hưởng đến công tác giáo dục và công tác xã hội hóa giáo dục của nhà trường.

3. Tình hình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

- Cơ cấu tổ chức: Số lớp: 14 lớp; Số học sinh: 441 học sinh

+ Tổng số CB, GV, NV: 23 đ/c ; Nữ: 13 đ/c (100% trong diện biên chế)

 Trong đó:

+ Ban giám hiệu: 2đ/c .

+ Nhân viên: 2 đ/c

+ Giáo viên: 19 đ/c

+ Tổng phụ trách: 1đ/c

- Trình độ của CB, GV, NV đạt chuẩn: 100% (trên chuẩn: 95,6%).

Trong đó:

+ TC 1/23 đ/c= 4,4 %

+ CĐ 7/23 đ/c = 30,4%

+ Đại học 15/23= 65,2 %

- Cơ sở vật chất: Trường có 15 phòng học, được trang bị CSVC, trang thiết bị dạy học tương đối đầy đủ, tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh giảng dạy và học tập tốt 2 buổi/ ngày.

- Các tổ chức Đảng, đoàn thể:

+ Chi bộ: Có 20/23 đ/c là Đảng viên đạt 86,9%

+ Công đoàn có 23/23 đoàn viên

+ Đoàn thanh niên cộng sản HCM: 100% các đ/c đã trưởng thành đoàn

+ Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh: có 14 Chi đội Sao Nhi đồng

+ Chi Hội Chữ thập đỏ: CB, GV:  23 Hội viên, Học sinh có 441 hội viên.

* Chức năng, nhiệm vụ: Giảng dạy - Giáo dục học sinh Tiểu học


NĂM HỌC 202-2021 BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN  LAO ĐỘNG VIỆT NAM TẶNG BẰNG KHEN

 

B. KẾT QUẢ XÂY DỰNG CƠ QUAN ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA, GIAI ĐOẠN 2017 - 2021

I. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện

Nhà trường căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-TTg  ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “ Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025”;

Căn cứ công văn số 689/PGDĐT ngày 26/11/2018 của Phòng GD&ĐT Yên Định về việc xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học” giai đoạn 2018 - 2025,

Nhà trường phối hợp với Công đoàn và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan để thành lập ban chỉ đạo xây dựng cơ quan trường học có nếp sống văn hóa; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng nội dung chương trình hoạt động, triển khai công việc, thường xuyên theo dõi, đôn đốc công việc. Cuối mỗi kỳ, tháng năm đều có sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm; tíc cực biểu dương người tốt, việc tốt để nhân rộng điển hình.

II. Công tác tuyên truyền, vận động

- Tuyên truyền sâu rộng, vận động CBGV-NV thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử trong trường học, về thái độ, hành vi, ngôn ngữ chuẩn mực của người học, nhà giáo, CB, GV, NV trong nhà trường. Tiếp tục tuyên truyền và chỉ đạo việc thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo làm một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, lồng ghép nội dung giáo dục tư tưởng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong nhà trường cũng như trong gia đình và ngoài xã hội.

- Xây dựng các tài liệu, truyên truyền giáo dục lòng yêu nước, yêu thương con người, nêu gương CB, GVNV trong xây dựng văn hóa ứng xử.

- Tổ chức tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt tập thể như Chào cờ đầu tuần, sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chuyên môn tổ khối, tổ chức cuộc thi, hội nghị, tọa đàm về ứng xử văn hóa trong trường học…

III. Kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa

1. Tiêu chuẩn 1: Hoàn thành tốt nhiệm vụ:

- Cơ quan làm việc có nề nếp, kỷ cương, HTTNV được giao.

- Ban chỉ đạo đã phối hợp với nhà trường, Công đoàn trường, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, phát động các phong trào thi đua, đẩy mạnh các cuộc vận động trong ngành và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

- Nghiêm túc thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong suốt những năm qua không có trường hợp nào vi phạm. Đội ngũ CBGV, NV đều có nhận thức đúng đắn và thực hiện tốt về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhận thức được vai trò và mục tiêu của sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Nhiều đồng chí có ý thức tự học, tự rèn luyện để vươn lên.

- Chất lượng đội ngũ:

 

Năm học

TS CBGV

Đạt chuẩn

Trên chuẩn

CSTĐ

GVGT

GVGH

2016-2017

19

100%

94,7

1

1

3

2017-2018

21

100%

90,5

1

1

3

2018-2019

23

100%

95,6

2

1

2

2019-2020

23

100%

95,6

2

1

4

2020-2021

23

100%

95,6

2

2

4

 

- Về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị:

+ Tham gia tích cực các lớp học chính trị, Nghị quyết của Đảng do ngành và địa phương tổ chức; cán bộ giáo viên luôn có phẩm chất chính trị tốt, kiên định vững vàng tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, không hoang mang giao động trước những khó khăn biến động về giá cả thị trường, thường xuyên tổ chức sinh hoạt kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại, phòng chống dịch Covid-19 cơ quan được thực hiện tốt. Kết quả không có CB, GV, NV nào vi phạm.

+ Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, SGK phổ thông. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động số 35 của BTV Tỉnh ủy Thanh Hóa thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Công tác tổ chức cán bộ:

+ Tham mưu, phối hợp với BGH nhà trường tranh thủ sự cho phép và chỉ đạo của cấp trên tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên trong đơn vị được theo học các lớp tập huấn bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đúng với chuyên môn được đào tạo; tham gia học Đại học nâng cao trình độ đến nay đã có 100% cán bộ giáo viên đạt chuẩn và 22/23 đồng chí đạt trình độ trên chuẩn. 100% CBGV được tham gia tập huấn đổi mới phương pháp giảng dạy theo đúng chuyên ngành và tập huấn sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá tại Sở giáo dục và Phòng Giáo dục- Đào tạo.

+ Phối hợp với nhà trường tổ chức tốt phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm cải tiến kĩ thuật, hội thảo đổi mới phương pháp dạy học và kết quả, kinh nghiệm thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Trong 5 năm qua có 31 đề tài SK được Hội đồng Khoa học các cấp xếp loại. Trong đó có 4 SK được xếp loại cấp tỉnh và 27 SK được xếp loại cấp huyện và đưa vào sử dụng có hiệu quả ở đơn vị.

- Công tác thi đua:

+ Thường xuyên tăng cường phối hợp với nhà trường phát động và tổ chức thực hiện các đợt thi đua, gắn liền nội dung thi đua với công tác dạy - học, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

+ Phong trào thi đua “ Hai tốt ” chào mừng các ngày lễ lớn trong các năm học được tổ chức thường xuyên và được 100% CBGV, HS trong đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia, đạt kết quả cao.

- Kết quả giáo dục toàn diện:

+ Công tác phổ cập giáo dục Tiểu học được giữ vững mức độ 3.

+Kết quả đánh giá về Năng lực và Phẩm của học sinh như sau:

 

Năm học

Tổng số HS

Tốt

Đạt

Cần cố gắng

2016 - 2017

353

138

215

0

2017 - 2018

346

159

151

0

2018 - 2019

350

218

132

0

2019-2021

398

237

156

5

2020 - 2021

419

228

186

5

 

 

+ Kết quả xếp loai các môn học và hoạt động giáo dục:

 

Năm học

Tổng số HS

Hoàn thành tốt

Hoàn thành

Chưa HT

2016 - 2017

353

183

170

0

2017 - 2018

346

162

184

0

2018 - 2019

350

218

132

0

2019-2021

398

237

161

0

2020 - 2021

419

228

191

0

 

 

+ Chất lượng mũi nhọn:

 

Năm học

sĩ số

HSG

HSG

CLB CẤP TRƯỜNG

HS GIỎI

T.Diện

1 Mặt

L1

L2

L3

L4

L5

Cụm

Huyện

Tỉnh

2016-2017

353

138

54

0

0

5

8

10

0

11

0

2017-2018

346

47

115

11

12

8

12

6

4

21

0

2018-2019

350

108

110

23

16

14

13

12

10

15

0

2019-2020

398

76

161

Không thi

4

31

4

2020-2021

419

100

128

Không thi

7

11

0

 

Đội tuyển HS thi TDTT, Hội khỏe Phù đổng các cấp liên tục đứng ở tốp đầu của bậc học Tiểu học, được PGD đánh giá cao.

+ Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học: 100% học sinh lớp 5 ở các năm học, đã hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%

* Trường tự đánh giá: Đạt 39/40điểm.

2. Tiêu chuẩn 2: Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở:

- Chi Bộ trường đã làm tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn hoá tại khu dân cư, thực hiện tốt các chính sách pháp luật của Nhà nước góp phần xây dựng cơ quan văn hoá; vận động tham gia phòng chống tệ nạn xã hội... được đông đảo GV và HS tích cực thực hiện. Vận động CB,GV,NV và HS tham gia bảo vệ thiên nhiên và các công trình phúc lợi... Đoàn kết, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, xây dựng một xã hội phát triển. Đội ngũ cán bộ công chức viên chức chấp hành tốt quy chế làm việc, kỷ luật lao động, có phong cách làm việc khoa học, văn minh lịch sự, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao, gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, không sử dụng bia rượu trong giờ làm việc, không hút thuốc lá trong trường học và nơi công cộng thực hiện tốt luật giao thông trong suốt những năm qua không có CBGV nào vi phạm. 100% CB, Gv,NV và học sinh thực hiện tốt công tác phòng và chống dịch Covid-19, không có trường hợp nào bị F0,F1,F2...

- Trong đơn vị luôn xây dựng phong trào hoạt động văn hoá, văn nghệ, Thể dục, Thể thao trong đơn vị tạo bầu không khí vui vẻ phấn khởi sau các buổi lao động, giảng dạy căng thẳng.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh; chấp hành tốt quy chế làm việc, kỷ luật lao động, có phong cách làm việc khoa học, văn minh lịch sự, gương mẫu thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên không mắc các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại; không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan; trong những năm qua không có đồng chí nào vi phạm luật giao thông.

- Thực hiện tốt nề nếp nội quy, quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở, sinh hoạt cơ quan, đơn vị nề nếp. Nội bộ nhà trường đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ.

- Thường xuyên tổ chức sinh hoạt hội họp định kỳ 1 lần/ tháng.

- Duy trì có nề nếp giao ban vào sáng thứ hai hàng tuần. Thực hiện sinh hoạt chi bộ định kỳ vào mùng 3 hàng tháng. Thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc; quy chế dân chủ ở cơ sở; nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường trang phục gọn gàng, lịch sự. Ban chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch, thường xuyên tu sửa, nâng cấp các công trình trong nhà trường đảm bảo về cơ cấu các khối công trình hợp lý phù hợp với đặc điểm tình hình nhà trường và địa phương. Cảnh quan, khuôn viên nhà trường xanh, sạch, đẹp.

- Ban chỉ đạo đã tư vấn tham mưu với Chính quyền địa phương và các cấp lãnh đạo xây dựng trường, phấn đấu trường đạt chuẩn quốc gia giai Mức dộ 1 sau 5 năm lần 2 vào tháng 12/2018 và đạt kiểm định chất lượng GD mức độ 2 vào tháng 10/2019

* Trường tự đánh giá: Đạt 30/30điểm.

3. Tiểu chuẩn 3: Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước:

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước cho nhân dân ở địa phương. Phong trào xây dựng “Gia đình nhà giáo văn hoá”, “Cơ quan văn hóa” được CB, GV, NV trong nhà trường hưởng ứng mạnh mẽ và đạt kết quả tốt, 100% CBGV, NV đã có gia đình, đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”. Chi bộ trường đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn hoá tại khu dân cư, liên hệ mật thiết với nhân dân nơi cư trú, thực hiện tốt các chính sách pháp luật của Nhà nước góp phần xây dựng cơ quan văn hoá; vận động mọi người cùng tham gia phòng chống tệ nạn xã hội... được đông đảo GV tích cực lĩnh hội và thực hiện. Vận động CB,GV,NV tham gia bảo vệ môi trường và các công trình phúc lợi... Đoàn kết, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, xây dựng xã hội phát triển.

- Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ từng năm học, nhà trường tổ chức việc dạy và học theo đúng phân phối chương trình, Hướng dẫn của Bộ, Sở, Phòng Giáo dục & Đào tạo.

- Trong những năm qua, nhà trường quản lý chuyên môn theo đúng hướng dẫn, 100% giáo viên ký duyệt bài soạn trước 1 tuần, lên lớp có đủ hồ sơ sổ sách; hồ sơ nhà trường đầy đủ, khoa học sạch đẹp; không có đồng chí nào vi phạm pháp luật phải xử lí kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; cơ quan an toàn, an ninh trật tự được duy trì; không có biểu hiện đơn thư, khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật.

- Thực hiện tốt cải cách hành chính; quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và các hoạt động nhân đạo từ thiện Công đoàn trường Tiểu học Yên Thọ đã vận động CBGV,NV tham gia tích cực nhiệt tình. Ủng hộ quỹ Quỹ đền ơn đáp nghĩa; Ủng hộ quỹ vì người nghèo, Quý nạn nhân chất độc màu da cam; Quỹ thiên phòng chống thiên tai, Quỹ phòng chống Covid- 19, Quỹ Mái Ấm Công đoàn, Quỹ khuyến học, Quỹ xây dựng các di tích lịch sử, vận động học sinh mua tăm tre ủng hộ Người mù Yên định... Trung bình mỗi năm số tiền vận động được từ 32 triệu đồng đến 37 triệu đồng. Mỗi năm công đoàn còn vận động được 2 đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện, được Trung tâm Y tế huyện cấp giấy chứng nhận.

- Xây dựng Phong trào “Gia đình nhà giáo văn hoá”, “Cơ quan văn hóa” được CB,GV,CNV trong đơn vị hưởng ứng mạnh mẽ và đạt kết quả tốt, toàn đơn vị không có CBGV sinh con thứ 3,

+ 100% CBGV đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”.

+ 100% CBGV, NV đã đạt danh hiệu “Công dân gương mẫu”

+ Tập thể đạt danh hiệu: Đơn vị điển hình tiên tiến cấp tỉnh năm 2020

+ Công đoàn là đơn vị thực hiện mẫu trong phong trào phòng chống dịch Covid-19.

- Trường tự đánh giá: Đạt 30/30điểm.

 

* Tổng điểm: 99/100 điểm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. DANH HIỆU THI ĐUA VÀ CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÁC NĂM 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

I. Danh hiệu thi đua (của cấp ủy, chuyên môn, tổ chức đoàn thể)

Năm

Danh hiệu

thi đua

Số, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành Quyết định công nhận danh hiệu thi đua

1. Cấp ủy

2017

HTXSNV

Số 17/QĐ-ĐU Yên Thọ, ngày 09/01/2017

2018

HTXSNV

Số 69/QĐ-ĐU Yên Thọ, ngày 28/12//2018

2019

HTXSNV

Số 85/QĐ-ĐU Yên Thọ, ngày 30/12/2019

2010

HTXSNV

Số 08/QĐ-ĐU Yên Thọ, ngày 09/01/2020

2021

 

 

2. Chuyên môn

2016-2017

Tập thể LĐXS

Số 573 - ngày 06/07/2017/ QĐ – GĐ Sở GD&ĐT Thanh Hóa

2017-2018

Tập thể LĐXS

Số - ngày 25/6/2018/ QĐ – CT UBND tỉnh Thanh Hóa

Trường CQG-MĐ1

Số 2120 - ngày 06/6/2018/ QĐ – CT UBND tỉnh Thanh Hóa

2018-2019

Tập thể LĐXS

QĐ số 4634/QĐ-UBND, ngày 07/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

2019-2020

Cờ thi đua

QĐ số 3564/QĐ-UBND, ngày 28/08/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

2020-2021

Tập thể LĐXS

Của Thủ tướng Chính phủ (đang chờ)

3. Tổ chức đoàn thể

a) Thành tích Công đoàn

 

2016-2017

Tập thể HTXSNV

QĐ số: 09/QĐ - LĐLĐ, ngày 08/07/2017. LĐLĐ Yên Định tặng giấy khen chuyên đề “Văn hóa – Thể thao”,

2017-2018

Tập thể HTXSNV

LĐLĐ Yên Định tặng giấy khen QĐ số: 10/QĐ - LĐLĐ, ngày10/07/2018. Công đoàn cơ sở vững mạnh.

2018-2019

Tập thể HTXSNV

QĐ số: 167/QĐ - LĐLĐ, ngày10/07/2019. Công đoàn cơ sở vững mạnh. LĐLĐ Thanh Hóa tặng Bằng khen

2019-2020

Tập thể HTXSNV

QĐ số: 09/QĐ - LĐLĐ, ngày 08/07/2017. LĐLĐ Yên Định tặng giấy khen chuyên đề “Văn hóa – Thể thao”,

2020-2021

Tập thể HTXSNV

QĐ số: 09/QĐ - TLĐLĐ, ngày 08/07/2017. TLĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen.

II. Hình thức khen thưởng (của cấp ủy, chuyên môn, tổ chức đoàn thể)

 

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành

Quyết định khen thưởng

1. Cấp ủy

2017

Giấy khen

Số 17/QĐ-ĐU Yên Thọ, ngày 09/01/2017

2018

Giấy khen

Số 69/QĐ-ĐU Yên Thọ, ngày 28/12//2018

2019

Giấy khen

Số 85/QĐ-ĐU Yên Thọ, ngày 30/12/2019

2020

Giấy khen

Số 08/QĐ-ĐU Yên Thọ, ngày 09/01/2020

2021

 

 

2. Chuyên môn

2016-2017

Giấy khen

QĐ số 573 - ngày 06/07/2017/ QĐ – GĐ Sở GD&ĐT Thanh Hóa

2017-2018

Bằng khen

QĐ: 3464/QĐ-UBN​D, ngày 14/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

2018-2019

Bằng khen

QĐ: 3434/QĐ-UBN​D, ngày 07/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

2019-2020

Cờ thi đua

QĐ số 3564/QĐ-UBND, ngày 28/08/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

2020-2021

Bằng khen

Của Thủ tướng Chính phủ (đang chờ)

3. Tổ chức đoàn thể

a) Công đoàn

2016-2017

Giấy khen

QĐ số: 09/QĐ - LĐLĐ, ngày 08/07/2017. LĐLĐ Yên Định tặng giấy khen chuyên đề “Văn hóa – Thể thao”,

2017-2018

Giấy khen

LĐLĐ Yên Định tặng giấy khen QĐ số: 10/QĐ - LĐLĐ, ngày10/07/2018. Công đoàn cơ sở vững mạnh.

2018-2019

Bằng khen

QĐ số: 167/QĐ - LĐLĐ, ngày10/07/2019. Công đoàn cơ sở vững mạnh. LĐLĐ Thanh Hóa tặng Bằng khen

2019-2020

Bằng khen

QĐ số: 09/QĐ - LĐLĐ, ngày 08/07/2017. LĐLĐ Yên Định tặng giấy khen chuyên đề “Văn hóa – Thể thao”,

2020-2021

Bằng khen

QĐ số: 09/QĐ - TLĐLĐ, ngày 08/07/2017. TLĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen.

           

b) Đội TNTP Hồ Chí Minh:  Có 5 năm liên tục đạt danh hiệu “Liên đội vững mạnh Xuất sắc” được khen ở Hội đồng Đội tỉnh và Hội đồng Đội TW.

c) Chi hội Chữ đỏ: Có 5 năm liên tục HTXSNV và được khen thưởng ở tỉnh hội CTĐ Thanh Hóa và TW hội CTĐ Việt Nam.

           * Đánh giá chung.

 

- Thực hiện phong trào xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa giai đoạn, 2017-2021, trường Tiểu học Yên Thọ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong việc triển khai thực hiện phong trào xây dựng cơ quan văn hóa, kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho tập thể CBGV- NV. Giáo dục tập thể CBGV- NV ý thức trách nhiệm về nghĩa vụ và quyền lợi đối với cá nhân, tập thể góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ các năm học của đơn vị.

- Thường xuyên tranh thủ sự ủng hộ của của Đảng, Chính quyền địa phương; của Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Yên Định và công đoàn cấp trên. Đảm bảo mối quan hệ hợp tác giữa công đoàn và chính quyền đồng cấp, dưới sự chỉ đạo của Chi ủy Chi bộ nhà trường; công đoàn thường xuyên tham mưu đề xuất các hoạt động của mình, tạo nên sự thống nhất trong tổ chức, sự đồng bộ trong các hoạt động phong trào.

- Xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch kịp thời và đầy đủ, thường xuyên kiểm tra, đánh giá chính xác, công bằng, khách quan.

- Biết lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng của đoàn viên, quan tâm đến lợi ích hợp pháp của người lao động, phát động có hiệu quả các phong trào thi đua. Mở rộng quan hệ giao lưu, học hỏi ở các đơn vị bạn; đẩy mạnh việc đổi mới các hình thức sinh hoạt công đoàn theo hướng tích cực, thiết thực.

- Đội ngũ cán bộ công đoàn có tâm huyết, nhiệt tình, có đủ năng lực trình độ và khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ công đoàn.

 

D. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

            Đề nghị cấp trên khen và thưởng cho tập thể Trường Tiểu học Yên Thọ, huyện Yên Định vì đã có nhiều cố gắng thực hiện tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động, đồng thời lập được nhiều thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Trên đây là báo cáo thành tích xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa, giai đoạn 2017 - 2021 của  Trường Tiểu học Yên Thọ, huyện Yên Định. Kính trình Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" các cấp xét duyệt, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận./.

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký tên, đóng dấu)

Hiệu trưởng

 

 

Vũ Thị Thủy

TM.BCH CÔNG ĐOÀN

(Ký tên, đóng dấu)

Chủ tịch

 

 

Lê Trung Chiến

 Báo cáo tóm tắt thành tích đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn văn hóa, giai đoạn 2017 - 2021

TT

ĐƠN VỊ

TÓM TẮT KẾT QUẢ, THÀNH TÍCH NỔI BẬT

1

 

 

Trường Tiểu học Yên Thọ- Yên Định

- Thành tích đạt được trong Phong trào xây dựng văn hóa từ 2017-2021

Hàng năm có100% cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến trở lên”;100% cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tự học hoặc theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Từ 2017-2021 có 31 sáng kiến kinh nghiệm dạy học và quản lý được áp dụng vào thực tiễn(trong đó có 27 sáng kiến được công nhận cấp huyện; 4 sáng kiến được công nhận cấp tỉnh).Có 100% cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội;có 100% cán bộ, công chức, viên chức không mắc các tệ nạn xã hội. Có 100% cán bộ, công chức, viên chức nắm vững, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Trong cơ quan, đơn vị không có người vi phạm pháp luật phải xử lý từ hình thức cảnh cáo trở lên, không có người khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật.

- Thành tích được khen thưởng từ 2017-2021

+ Chi bộ: Từ năm 2017 đến 2020, Chi bộ Trường TH Yên Thọ luôn đạt danh hiệu: “Chi bộ HTXSNV” và được Đảng bộ xã Yên Thọ biểu dương, tặng Giấy khen và phần thưởng “Chi bộ tiêu biểu HTXSNV”.

+ Chuyên môn: Từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021, nhà trường luôn hoàn thành XSNV, xếp thi đua luôn đứng từ thứ 1 đến thứ 5 trong 29 trường của bậc học và được khen thưởng nhiều năm ở cấp tỉnh và ở cấp Bộ

Năm học 2016-2017: Giấy khen của GĐ sở GD và ĐT (HTXSNV)

Năm học 2017-2018: Giấy hen của GD sở GD và ĐT; Bằng công nhận Trường TH ĐCQG-MDD1 (HTXSNV)

Năm hoc 2018-2019: Bằng khen của UBND tỉnh (HTXSNV)

Năm học 2019-2020: Cờ thi đua của UBND tỉnh (Đơn vị dẫn đầu thi đua bậc học)

Năm học 2020-2021: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Đơn vị dẫn đầu thi đua bậc học)

+ Công đoàn:

Năm học 2016-2017: Giấy khen của LĐLĐ huyện Yên Định (Công đoàn CSVM)

Năm học 2017-2018: Giấy khen của LĐLĐ huyện Yên Định (Công đoàn CSVM)

Năm học 2018-2019: Bằng khen của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa (Có nhiều thành tích trong phong trào hoạt động công đoàn)

Năm học 2019-2020: Bằng khen của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa (Chuyên đề Văn hóa-TDTT)

Năm học 2020-2021: Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam (Có nhiều thành tích trong phong trào hoạt động công đoàn)

+ Đội TNTP Hồ Chí Minh: 5 năm liên tục đạt danh hiệu “Liên đội vững mạnh Xuất sắc” được khen ở cấp tỉnh và TW.

+ Chi hội Chữ đỏ: 5 năm liên tục HTXSNV và được khen thưởng ở tỉnh hội CTĐ Thanh Hóa và TW hội CTĐ Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

 

 


Nguồn bài viết: Ban biên tập

STT Title
Không có nội dung nào để hiển thị
 
  
 

CÔNG ĐOÀN

Tin giáo dục

BÁO CÁO<br> Thành tích xây dựng cơ quan Trường Tiểu học Yên Thọ<br> Đạt chuẩn văn hóa, giai đoạn 2017 - 2021<br>

 

 

PHÒNG GD VÀ ĐT YÊN ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI ỆT NAM

TRƯỜNG TH YÊN THỌ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 02 /BC-CQĐCVH

Yên Định, ngày 01 tháng 10 năm 2021

 

 

BÁO CÁO

Thành tích xây dựng cơ quan Trường Tiểu học Yên Thọ

Đạt chuẩn văn hóa, giai đoạn 2017 - 2021

 

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CƠ QUAN

1. Thông tin về nhà trường

- Địa điểm: Thôn 5, xã Yên Thọ, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

- Điện thoạị Hiệu trưởng: 03334597683

- http: thyentho2009@gmail.com

- Quá trình hình thành và phát triển: Trường Tiểu học Yên Thọ được thành lập từ năm 9/1993.

- Những đặc điểm chính của trường :

* Về điều kiện tự nhiên: Trường TH Yên Thọ đóng trên địa bàn xã Yên Thọ. Là một xã thuần nông nằm ở phía Tây Bắc của huyện Yên Định cách trung tâm huyện khoảng 12 km. Địa bàn giáp danh của xã: Phía Bắc giáp với xã Quý Lộc; phía Nam giáp với xã Yên Tr­ường; phía Đông giáp xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc được ngăn cách bởi sông Mã; phía Tây giáp với xã Yên Trung và  xã Yên Lâm.Tổng diện tích tự nhiên của xã có 720,39ha. Dân cư­ sống tập trung, phân bổ đều chạy dài theo dòng sông Mã. Toàn xã có 1.612 hộ, dân số trung bình là 6.011 khẩu, phân bổ ở 07 thôn; một thôn nằm cách xa trung tâm xã khoảng 03 km.

* Về điều kiện xã hội: Tại địa ph­ương có 3 tr­ường học gồm trường Mầm non, trường Tiểu học, trường THCS. Là xã thuần nông cán bộ và nhân dân trong xã giàu kinh nghiệm và sáng tạo trong lao động, sản xuất phát triển kinh tế; các ngành nghề, dịch vụ phát triển đa dạng, đặc biệt nghề mộc, thợ nề và chế biến lương thực, thực phẩm, buôn bán... đã thúc đẩy nền kinh tế của địa phương ngày một đi lên, đời sống của nhân dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng được đổi mới. Qua quá trình lao động sáng tạo của nhân dân Yên Thọ đã xây đắp nên một vùng quê có bề dày lịch sử, truyền thống yêu nước và cách mạng và lao động sản xuất. Đảng bộ và nhân dân Yên Thọ đã đoàn kết thống nhất, lao động sáng tạo, cần kiệm để xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp.

2.  Thuận lợi, khó khăn

a)    Thuận lợi

Nhà trường luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của  Phòng Giáo & Đào tạo huyện Yên Định nhất là về công tác chuyên môn; đặc biệt là sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng uỷ, chính quyền địa phương về công tác giáo dục cũng như việc tăng cường, bổ sung CSVC, trang thiết bị dạy và học cho nhà trường, để đảm bảo cho việc nâng cao chất lượng giáo dục đại trà cũng như chất lượng mũi nhọn.

          Đội ngũ gi¸o viªn n¨ng ®éng, yªu ngµnh, yªu nghÒ; nhiÖt t×nh, t©m huyÕt với học sinh; có tinh thần, trách nhiệm cao trong công tác. 

Cơ sở vật chất tương đối đáp ứng đầy đủ cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh trong năm học 2021- 2022.

Phụ huynh quan tâm nhiều đến công tác giáo dục của nhà trường. Từ đó góp phần, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giáo dục của nhà trường ngày càng phát triển bền vững.

          b) Khó khăn

          Cán bộ giáo viên từ THCS chuyển xuống chưa được tham gia tập huấn về chuyên môn cấp Tiểu học nên việc tiếp cận với phương pháp dạy học ở Tiểu học còn gặp nhiều khó khăn..một số CBGV ở cách xa trường hơn 10 km nên khó khăn trong việc đi lại.

          Một bộ phận phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến học sinh, đến công tác giáo dục của nhà trường.

Kinh tÕ cña ®Þa ph­­¬ng cßn gặp nhiều khã kh¨n, mét sè phô huynh ®i lµm ¨n xa göi con cho «ng bµ  lµm ¶nh h­­ëng ®Õn chÊt l­îng gi¸o dôc cña nhµ trường.

Điều kiện kinh tế kinh tế của địạ phương chậm phát triển, hàng năm luôn có lũ lụt xảy ra; dân cư bị ngập lụt, chính vì vậy phần nào đã làm ảnh hưởng đến công tác giáo dục và công tác xã hội hóa giáo dục của nhà trường.

3. Tình hình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

- Cơ cấu tổ chức: Số lớp: 14 lớp; Số học sinh: 441 học sinh

+ Tổng số CB, GV, NV: 23 đ/c ; Nữ: 13 đ/c (100% trong diện biên chế)

 Trong đó:

+ Ban giám hiệu: 2đ/c .

+ Nhân viên: 2 đ/c

+ Giáo viên: 19 đ/c

+ Tổng phụ trách: 1đ/c

- Trình độ của CB, GV, NV đạt chuẩn: 100% (trên chuẩn: 95,6%).

Trong đó:

+ TC 1/23 đ/c= 4,4 %

+ CĐ 7/23 đ/c = 30,4%

+ Đại học 15/23= 65,2 %

- Cơ sở vật chất: Trường có 15 phòng học, được trang bị CSVC, trang thiết bị dạy học tương đối đầy đủ, tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh giảng dạy và học tập tốt 2 buổi/ ngày.

- Các tổ chức Đảng, đoàn thể:

+ Chi bộ: Có 20/23 đ/c là Đảng viên đạt 86,9%

+ Công đoàn có 23/23 đoàn viên

+ Đoàn thanh niên cộng sản HCM: 100% các đ/c đã trưởng thành đoàn

+ Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh: có 14 Chi đội Sao Nhi đồng

+ Chi Hội Chữ thập đỏ: CB, GV:  23 Hội viên, Học sinh có 441 hội viên.

* Chức năng, nhiệm vụ: Giảng dạy - Giáo dục học sinh Tiểu học


NĂM HỌC 202-2021 BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN  LAO ĐỘNG VIỆT NAM TẶNG BẰNG KHEN

 

B. KẾT QUẢ XÂY DỰNG CƠ QUAN ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA, GIAI ĐOẠN 2017 - 2021

I. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện

Nhà trường căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-TTg  ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “ Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025”;

Căn cứ công văn số 689/PGDĐT ngày 26/11/2018 của Phòng GD&ĐT Yên Định về việc xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học” giai đoạn 2018 - 2025,

Nhà trường phối hợp với Công đoàn và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan để thành lập ban chỉ đạo xây dựng cơ quan trường học có nếp sống văn hóa; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng nội dung chương trình hoạt động, triển khai công việc, thường xuyên theo dõi, đôn đốc công việc. Cuối mỗi kỳ, tháng năm đều có sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm; tíc cực biểu dương người tốt, việc tốt để nhân rộng điển hình.

II. Công tác tuyên truyền, vận động

- Tuyên truyền sâu rộng, vận động CBGV-NV thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử trong trường học, về thái độ, hành vi, ngôn ngữ chuẩn mực của người học, nhà giáo, CB, GV, NV trong nhà trường. Tiếp tục tuyên truyền và chỉ đạo việc thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo làm một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, lồng ghép nội dung giáo dục tư tưởng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong nhà trường cũng như trong gia đình và ngoài xã hội.

- Xây dựng các tài liệu, truyên truyền giáo dục lòng yêu nước, yêu thương con người, nêu gương CB, GVNV trong xây dựng văn hóa ứng xử.

- Tổ chức tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt tập thể như Chào cờ đầu tuần, sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chuyên môn tổ khối, tổ chức cuộc thi, hội nghị, tọa đàm về ứng xử văn hóa trong trường học…

III. Kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa

1. Tiêu chuẩn 1: Hoàn thành tốt nhiệm vụ:

- Cơ quan làm việc có nề nếp, kỷ cương, HTTNV được giao.

- Ban chỉ đạo đã phối hợp với nhà trường, Công đoàn trường, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, phát động các phong trào thi đua, đẩy mạnh các cuộc vận động trong ngành và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

- Nghiêm túc thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong suốt những năm qua không có trường hợp nào vi phạm. Đội ngũ CBGV, NV đều có nhận thức đúng đắn và thực hiện tốt về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhận thức được vai trò và mục tiêu của sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Nhiều đồng chí có ý thức tự học, tự rèn luyện để vươn lên.

- Chất lượng đội ngũ:

 

Năm học

TS CBGV

Đạt chuẩn

Trên chuẩn

CSTĐ

GVGT

GVGH

2016-2017

19

100%

94,7

1

1

3

2017-2018

21

100%

90,5

1

1

3

2018-2019

23

100%

95,6

2

1

2

2019-2020

23

100%

95,6

2

1

4

2020-2021

23

100%

95,6

2

2

4

 

- Về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị:

+ Tham gia tích cực các lớp học chính trị, Nghị quyết của Đảng do ngành và địa phương tổ chức; cán bộ giáo viên luôn có phẩm chất chính trị tốt, kiên định vững vàng tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, không hoang mang giao động trước những khó khăn biến động về giá cả thị trường, thường xuyên tổ chức sinh hoạt kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại, phòng chống dịch Covid-19 cơ quan được thực hiện tốt. Kết quả không có CB, GV, NV nào vi phạm.

+ Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, SGK phổ thông. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động số 35 của BTV Tỉnh ủy Thanh Hóa thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Công tác tổ chức cán bộ:

+ Tham mưu, phối hợp với BGH nhà trường tranh thủ sự cho phép và chỉ đạo của cấp trên tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên trong đơn vị được theo học các lớp tập huấn bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đúng với chuyên môn được đào tạo; tham gia học Đại học nâng cao trình độ đến nay đã có 100% cán bộ giáo viên đạt chuẩn và 22/23 đồng chí đạt trình độ trên chuẩn. 100% CBGV được tham gia tập huấn đổi mới phương pháp giảng dạy theo đúng chuyên ngành và tập huấn sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá tại Sở giáo dục và Phòng Giáo dục- Đào tạo.

+ Phối hợp với nhà trường tổ chức tốt phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm cải tiến kĩ thuật, hội thảo đổi mới phương pháp dạy học và kết quả, kinh nghiệm thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Trong 5 năm qua có 31 đề tài SK được Hội đồng Khoa học các cấp xếp loại. Trong đó có 4 SK được xếp loại cấp tỉnh và 27 SK được xếp loại cấp huyện và đưa vào sử dụng có hiệu quả ở đơn vị.

- Công tác thi đua:

+ Thường xuyên tăng cường phối hợp với nhà trường phát động và tổ chức thực hiện các đợt thi đua, gắn liền nội dung thi đua với công tác dạy - học, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

+ Phong trào thi đua “ Hai tốt ” chào mừng các ngày lễ lớn trong các năm học được tổ chức thường xuyên và được 100% CBGV, HS trong đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia, đạt kết quả cao.

- Kết quả giáo dục toàn diện:

+ Công tác phổ cập giáo dục Tiểu học được giữ vững mức độ 3.

+Kết quả đánh giá về Năng lực và Phẩm của học sinh như sau:

 

Năm học

Tổng số HS

Tốt

Đạt

Cần cố gắng

2016 - 2017

353

138

215

0

2017 - 2018

346

159

151

0

2018 - 2019

350

218

132

0

2019-2021

398

237

156

5

2020 - 2021

419

228

186

5

 

 

+ Kết quả xếp loai các môn học và hoạt động giáo dục:

 

Năm học

Tổng số HS

Hoàn thành tốt

Hoàn thành

Chưa HT

2016 - 2017

353

183

170

0

2017 - 2018

346

162

184

0

2018 - 2019

350

218

132

0

2019-2021

398

237

161

0

2020 - 2021

419

228

191

0

 

 

+ Chất lượng mũi nhọn:

 

Năm học

sĩ số

HSG

HSG

CLB CẤP TRƯỜNG

HS GIỎI

T.Diện

1 Mặt

L1

L2

L3

L4

L5

Cụm

Huyện

Tỉnh

2016-2017

353

138

54

0

0

5

8

10

0

11

0

2017-2018

346

47

115

11

12

8

12

6

4

21

0

2018-2019

350

108

110

23

16

14

13

12

10

15

0

2019-2020

398

76

161

Không thi

4

31

4

2020-2021

419

100

128

Không thi

7

11

0

 

Đội tuyển HS thi TDTT, Hội khỏe Phù đổng các cấp liên tục đứng ở tốp đầu của bậc học Tiểu học, được PGD đánh giá cao.

+ Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học: 100% học sinh lớp 5 ở các năm học, đã hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%

* Trường tự đánh giá: Đạt 39/40điểm.

2. Tiêu chuẩn 2: Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở:

- Chi Bộ trường đã làm tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn hoá tại khu dân cư, thực hiện tốt các chính sách pháp luật của Nhà nước góp phần xây dựng cơ quan văn hoá; vận động tham gia phòng chống tệ nạn xã hội... được đông đảo GV và HS tích cực thực hiện. Vận động CB,GV,NV và HS tham gia bảo vệ thiên nhiên và các công trình phúc lợi... Đoàn kết, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, xây dựng một xã hội phát triển. Đội ngũ cán bộ công chức viên chức chấp hành tốt quy chế làm việc, kỷ luật lao động, có phong cách làm việc khoa học, văn minh lịch sự, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao, gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, không sử dụng bia rượu trong giờ làm việc, không hút thuốc lá trong trường học và nơi công cộng thực hiện tốt luật giao thông trong suốt những năm qua không có CBGV nào vi phạm. 100% CB, Gv,NV và học sinh thực hiện tốt công tác phòng và chống dịch Covid-19, không có trường hợp nào bị F0,F1,F2...

- Trong đơn vị luôn xây dựng phong trào hoạt động văn hoá, văn nghệ, Thể dục, Thể thao trong đơn vị tạo bầu không khí vui vẻ phấn khởi sau các buổi lao động, giảng dạy căng thẳng.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh; chấp hành tốt quy chế làm việc, kỷ luật lao động, có phong cách làm việc khoa học, văn minh lịch sự, gương mẫu thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên không mắc các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại; không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan; trong những năm qua không có đồng chí nào vi phạm luật giao thông.

- Thực hiện tốt nề nếp nội quy, quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở, sinh hoạt cơ quan, đơn vị nề nếp. Nội bộ nhà trường đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ.

- Thường xuyên tổ chức sinh hoạt hội họp định kỳ 1 lần/ tháng.

- Duy trì có nề nếp giao ban vào sáng thứ hai hàng tuần. Thực hiện sinh hoạt chi bộ định kỳ vào mùng 3 hàng tháng. Thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc; quy chế dân chủ ở cơ sở; nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường trang phục gọn gàng, lịch sự. Ban chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch, thường xuyên tu sửa, nâng cấp các công trình trong nhà trường đảm bảo về cơ cấu các khối công trình hợp lý phù hợp với đặc điểm tình hình nhà trường và địa phương. Cảnh quan, khuôn viên nhà trường xanh, sạch, đẹp.

- Ban chỉ đạo đã tư vấn tham mưu với Chính quyền địa phương và các cấp lãnh đạo xây dựng trường, phấn đấu trường đạt chuẩn quốc gia giai Mức dộ 1 sau 5 năm lần 2 vào tháng 12/2018 và đạt kiểm định chất lượng GD mức độ 2 vào tháng 10/2019

* Trường tự đánh giá: Đạt 30/30điểm.

3. Tiểu chuẩn 3: Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước:

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước cho nhân dân ở địa phương. Phong trào xây dựng “Gia đình nhà giáo văn hoá”, “Cơ quan văn hóa” được CB, GV, NV trong nhà trường hưởng ứng mạnh mẽ và đạt kết quả tốt, 100% CBGV, NV đã có gia đình, đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”. Chi bộ trường đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn hoá tại khu dân cư, liên hệ mật thiết với nhân dân nơi cư trú, thực hiện tốt các chính sách pháp luật của Nhà nước góp phần xây dựng cơ quan văn hoá; vận động mọi người cùng tham gia phòng chống tệ nạn xã hội... được đông đảo GV tích cực lĩnh hội và thực hiện. Vận động CB,GV,NV tham gia bảo vệ môi trường và các công trình phúc lợi... Đoàn kết, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, xây dựng xã hội phát triển.

- Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ từng năm học, nhà trường tổ chức việc dạy và học theo đúng phân phối chương trình, Hướng dẫn của Bộ, Sở, Phòng Giáo dục & Đào tạo.

- Trong những năm qua, nhà trường quản lý chuyên môn theo đúng hướng dẫn, 100% giáo viên ký duyệt bài soạn trước 1 tuần, lên lớp có đủ hồ sơ sổ sách; hồ sơ nhà trường đầy đủ, khoa học sạch đẹp; không có đồng chí nào vi phạm pháp luật phải xử lí kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; cơ quan an toàn, an ninh trật tự được duy trì; không có biểu hiện đơn thư, khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật.

- Thực hiện tốt cải cách hành chính; quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và các hoạt động nhân đạo từ thiện Công đoàn trường Tiểu học Yên Thọ đã vận động CBGV,NV tham gia tích cực nhiệt tình. Ủng hộ quỹ Quỹ đền ơn đáp nghĩa; Ủng hộ quỹ vì người nghèo, Quý nạn nhân chất độc màu da cam; Quỹ thiên phòng chống thiên tai, Quỹ phòng chống Covid- 19, Quỹ Mái Ấm Công đoàn, Quỹ khuyến học, Quỹ xây dựng các di tích lịch sử, vận động học sinh mua tăm tre ủng hộ Người mù Yên định... Trung bình mỗi năm số tiền vận động được từ 32 triệu đồng đến 37 triệu đồng. Mỗi năm công đoàn còn vận động được 2 đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện, được Trung tâm Y tế huyện cấp giấy chứng nhận.

- Xây dựng Phong trào “Gia đình nhà giáo văn hoá”, “Cơ quan văn hóa” được CB,GV,CNV trong đơn vị hưởng ứng mạnh mẽ và đạt kết quả tốt, toàn đơn vị không có CBGV sinh con thứ 3,

+ 100% CBGV đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”.

+ 100% CBGV, NV đã đạt danh hiệu “Công dân gương mẫu”

+ Tập thể đạt danh hiệu: Đơn vị điển hình tiên tiến cấp tỉnh năm 2020

+ Công đoàn là đơn vị thực hiện mẫu trong phong trào phòng chống dịch Covid-19.

- Trường tự đánh giá: Đạt 30/30điểm.

 

* Tổng điểm: 99/100 điểm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. DANH HIỆU THI ĐUA VÀ CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÁC NĂM 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

I. Danh hiệu thi đua (của cấp ủy, chuyên môn, tổ chức đoàn thể)

Năm

Danh hiệu

thi đua

Số, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành Quyết định công nhận danh hiệu thi đua

1. Cấp ủy

2017

HTXSNV

Số 17/QĐ-ĐU Yên Thọ, ngày 09/01/2017

2018

HTXSNV

Số 69/QĐ-ĐU Yên Thọ, ngày 28/12//2018

2019

HTXSNV

Số 85/QĐ-ĐU Yên Thọ, ngày 30/12/2019

2010

HTXSNV

Số 08/QĐ-ĐU Yên Thọ, ngày 09/01/2020

2021

 

 

2. Chuyên môn

2016-2017

Tập thể LĐXS

Số 573 - ngày 06/07/2017/ QĐ – GĐ Sở GD&ĐT Thanh Hóa

2017-2018

Tập thể LĐXS

Số - ngày 25/6/2018/ QĐ – CT UBND tỉnh Thanh Hóa

Trường CQG-MĐ1

Số 2120 - ngày 06/6/2018/ QĐ – CT UBND tỉnh Thanh Hóa

2018-2019

Tập thể LĐXS

QĐ số 4634/QĐ-UBND, ngày 07/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

2019-2020

Cờ thi đua

QĐ số 3564/QĐ-UBND, ngày 28/08/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

2020-2021

Tập thể LĐXS

Của Thủ tướng Chính phủ (đang chờ)

3. Tổ chức đoàn thể

a) Thành tích Công đoàn

 

2016-2017

Tập thể HTXSNV

QĐ số: 09/QĐ - LĐLĐ, ngày 08/07/2017. LĐLĐ Yên Định tặng giấy khen chuyên đề “Văn hóa – Thể thao”,

2017-2018

Tập thể HTXSNV

LĐLĐ Yên Định tặng giấy khen QĐ số: 10/QĐ - LĐLĐ, ngày10/07/2018. Công đoàn cơ sở vững mạnh.

2018-2019

Tập thể HTXSNV

QĐ số: 167/QĐ - LĐLĐ, ngày10/07/2019. Công đoàn cơ sở vững mạnh. LĐLĐ Thanh Hóa tặng Bằng khen

2019-2020

Tập thể HTXSNV

QĐ số: 09/QĐ - LĐLĐ, ngày 08/07/2017. LĐLĐ Yên Định tặng giấy khen chuyên đề “Văn hóa – Thể thao”,

2020-2021

Tập thể HTXSNV

QĐ số: 09/QĐ - TLĐLĐ, ngày 08/07/2017. TLĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen.

II. Hình thức khen thưởng (của cấp ủy, chuyên môn, tổ chức đoàn thể)

 

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành

Quyết định khen thưởng

1. Cấp ủy

2017

Giấy khen

Số 17/QĐ-ĐU Yên Thọ, ngày 09/01/2017

2018

Giấy khen

Số 69/QĐ-ĐU Yên Thọ, ngày 28/12//2018

2019

Giấy khen

Số 85/QĐ-ĐU Yên Thọ, ngày 30/12/2019

2020

Giấy khen

Số 08/QĐ-ĐU Yên Thọ, ngày 09/01/2020

2021

 

 

2. Chuyên môn

2016-2017

Giấy khen

QĐ số 573 - ngày 06/07/2017/ QĐ – GĐ Sở GD&ĐT Thanh Hóa

2017-2018

Bằng khen

QĐ: 3464/QĐ-UBN​D, ngày 14/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

2018-2019

Bằng khen

QĐ: 3434/QĐ-UBN​D, ngày 07/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

2019-2020

Cờ thi đua

QĐ số 3564/QĐ-UBND, ngày 28/08/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

2020-2021

Bằng khen

Của Thủ tướng Chính phủ (đang chờ)

3. Tổ chức đoàn thể

a) Công đoàn

2016-2017

Giấy khen

QĐ số: 09/QĐ - LĐLĐ, ngày 08/07/2017. LĐLĐ Yên Định tặng giấy khen chuyên đề “Văn hóa – Thể thao”,

2017-2018

Giấy khen

LĐLĐ Yên Định tặng giấy khen QĐ số: 10/QĐ - LĐLĐ, ngày10/07/2018. Công đoàn cơ sở vững mạnh.

2018-2019

Bằng khen

QĐ số: 167/QĐ - LĐLĐ, ngày10/07/2019. Công đoàn cơ sở vững mạnh. LĐLĐ Thanh Hóa tặng Bằng khen

2019-2020

Bằng khen

QĐ số: 09/QĐ - LĐLĐ, ngày 08/07/2017. LĐLĐ Yên Định tặng giấy khen chuyên đề “Văn hóa – Thể thao”,

2020-2021

Bằng khen

QĐ số: 09/QĐ - TLĐLĐ, ngày 08/07/2017. TLĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen.

           

b) Đội TNTP Hồ Chí Minh:  Có 5 năm liên tục đạt danh hiệu “Liên đội vững mạnh Xuất sắc” được khen ở Hội đồng Đội tỉnh và Hội đồng Đội TW.

c) Chi hội Chữ đỏ: Có 5 năm liên tục HTXSNV và được khen thưởng ở tỉnh hội CTĐ Thanh Hóa và TW hội CTĐ Việt Nam.

           * Đánh giá chung.

 

- Thực hiện phong trào xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa giai đoạn, 2017-2021, trường Tiểu học Yên Thọ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong việc triển khai thực hiện phong trào xây dựng cơ quan văn hóa, kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho tập thể CBGV- NV. Giáo dục tập thể CBGV- NV ý thức trách nhiệm về nghĩa vụ và quyền lợi đối với cá nhân, tập thể góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ các năm học của đơn vị.

- Thường xuyên tranh thủ sự ủng hộ của của Đảng, Chính quyền địa phương; của Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Yên Định và công đoàn cấp trên. Đảm bảo mối quan hệ hợp tác giữa công đoàn và chính quyền đồng cấp, dưới sự chỉ đạo của Chi ủy Chi bộ nhà trường; công đoàn thường xuyên tham mưu đề xuất các hoạt động của mình, tạo nên sự thống nhất trong tổ chức, sự đồng bộ trong các hoạt động phong trào.

- Xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch kịp thời và đầy đủ, thường xuyên kiểm tra, đánh giá chính xác, công bằng, khách quan.

- Biết lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng của đoàn viên, quan tâm đến lợi ích hợp pháp của người lao động, phát động có hiệu quả các phong trào thi đua. Mở rộng quan hệ giao lưu, học hỏi ở các đơn vị bạn; đẩy mạnh việc đổi mới các hình thức sinh hoạt công đoàn theo hướng tích cực, thiết thực.

- Đội ngũ cán bộ công đoàn có tâm huyết, nhiệt tình, có đủ năng lực trình độ và khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ công đoàn.

 

D. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

            Đề nghị cấp trên khen và thưởng cho tập thể Trường Tiểu học Yên Thọ, huyện Yên Định vì đã có nhiều cố gắng thực hiện tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động, đồng thời lập được nhiều thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Trên đây là báo cáo thành tích xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa, giai đoạn 2017 - 2021 của  Trường Tiểu học Yên Thọ, huyện Yên Định. Kính trình Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" các cấp xét duyệt, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận./.

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký tên, đóng dấu)

Hiệu trưởng

 

 

Vũ Thị Thủy

TM.BCH CÔNG ĐOÀN

(Ký tên, đóng dấu)

Chủ tịch

 

 

Lê Trung Chiến

 Báo cáo tóm tắt thành tích đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn văn hóa, giai đoạn 2017 - 2021

TT

ĐƠN VỊ

TÓM TẮT KẾT QUẢ, THÀNH TÍCH NỔI BẬT

1

 

 

Trường Tiểu học Yên Thọ- Yên Định

- Thành tích đạt được trong Phong trào xây dựng văn hóa từ 2017-2021

Hàng năm có100% cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến trở lên”;100% cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tự học hoặc theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Từ 2017-2021 có 31 sáng kiến kinh nghiệm dạy học và quản lý được áp dụng vào thực tiễn(trong đó có 27 sáng kiến được công nhận cấp huyện; 4 sáng kiến được công nhận cấp tỉnh).Có 100% cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội;có 100% cán bộ, công chức, viên chức không mắc các tệ nạn xã hội. Có 100% cán bộ, công chức, viên chức nắm vững, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Trong cơ quan, đơn vị không có người vi phạm pháp luật phải xử lý từ hình thức cảnh cáo trở lên, không có người khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật.

- Thành tích được khen thưởng từ 2017-2021

+ Chi bộ: Từ năm 2017 đến 2020, Chi bộ Trường TH Yên Thọ luôn đạt danh hiệu: “Chi bộ HTXSNV” và được Đảng bộ xã Yên Thọ biểu dương, tặng Giấy khen và phần thưởng “Chi bộ tiêu biểu HTXSNV”.

+ Chuyên môn: Từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021, nhà trường luôn hoàn thành XSNV, xếp thi đua luôn đứng từ thứ 1 đến thứ 5 trong 29 trường của bậc học và được khen thưởng nhiều năm ở cấp tỉnh và ở cấp Bộ

Năm học 2016-2017: Giấy khen của GĐ sở GD và ĐT (HTXSNV)

Năm học 2017-2018: Giấy hen của GD sở GD và ĐT; Bằng công nhận Trường TH ĐCQG-MDD1 (HTXSNV)

Năm hoc 2018-2019: Bằng khen của UBND tỉnh (HTXSNV)

Năm học 2019-2020: Cờ thi đua của UBND tỉnh (Đơn vị dẫn đầu thi đua bậc học)

Năm học 2020-2021: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Đơn vị dẫn đầu thi đua bậc học)

+ Công đoàn:

Năm học 2016-2017: Giấy khen của LĐLĐ huyện Yên Định (Công đoàn CSVM)

Năm học 2017-2018: Giấy khen của LĐLĐ huyện Yên Định (Công đoàn CSVM)

Năm học 2018-2019: Bằng khen của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa (Có nhiều thành tích trong phong trào hoạt động công đoàn)

Năm học 2019-2020: Bằng khen của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa (Chuyên đề Văn hóa-TDTT)

Năm học 2020-2021: Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam (Có nhiều thành tích trong phong trào hoạt động công đoàn)

+ Đội TNTP Hồ Chí Minh: 5 năm liên tục đạt danh hiệu “Liên đội vững mạnh Xuất sắc” được khen ở cấp tỉnh và TW.

+ Chi hội Chữ đỏ: 5 năm liên tục HTXSNV và được khen thưởng ở tỉnh hội CTĐ Thanh Hóa và TW hội CTĐ Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

 

 


Nguồn bài viết: Ban biên tập

STT Title
Không có nội dung nào để hiển thị
 
  
 

Hiển thị văn bản pháp quy

Thư viện ảnh