SỰ KIỆN NỔI BẬT

Công văn khẩn về công tác phòng chống dịch


 

 


 


LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH THANH HOÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN YÊN ĐỊNH


Số: 48 /LĐLĐ

V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách,

quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Yên Định, ngày 09 tháng 9 năm 2021

KHẨN

 

 

Kính gửi:  Các  Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện.

 

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, xuất hiện nhiều ca lây nhiễm mới trong các cơ quan, đơn vị nhất là các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp có đông người lao động, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, đời sống, việc làm, gây tâm lý hoang mang lo lắng trong đoàn viên, CNVCLĐ.

Thực hiện công văn số 478/LĐLĐ ngày 08/9/2021 của Ban Thường vị Liên Đoàn Lao động tỉnh Thanh Hoá “V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách, quyết liệt phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh”. Để chủ động ứng phó trong công tác phòng, chống dịch, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện yêu cầu các Công đoàn cơ sở khẩn trương thực hiện ngay các nhiệm vụ sau đây:

1. Tăng cường công tác phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương với tinh thần “sớm hơn, cao hơn” bảo vệ tuyệt đối an toàn sức khỏe, tính mạng của đoàn viên, CNVCLĐ .

          2. Các Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp có đông CNLĐ, cụ thể: Công ty Giầy Alena, Công ty Weilina, Công ty HUG vina, Công ty Dệt kim Jasan, Công ty Rose Orchard, Công ty T&T, Công ty TatSu, Công ty Hong Sheng, Công ty cổ phàn và quản lý giao thong huyện Yên Định  phối hợp với người sử dụng lao động làm những việc sau đây:

- Thành lập Trung tâm ứng phó, xử lý dịch Covid-19 tại doanh nghiệp, trong đó thành phần tham gia là lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ CĐCS, thành viên Tổ an toàn Covid-19 tại đơn vị… có uy tín, sức ảnh hưởng lớn đối với đoàn viên, người lao động (kèm danh sách, số điện thoại các thành viên; thiết lập số điện thoại đường dây nóng để liên lạc trong mọi tình huống).

- Thành lập đội ngũ Tình nguyện viên (lập danh sách cụ thể, tổ chức tập huấn các tình hưống giả định theo phương án phòng chống dịch số 01/LĐLĐ ngày 08/9/2021 của Liên đoàn Lao động huyện Yên Định), sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ khẩn cấp dưới sự điều hành của Trung tâm ứng phó, xử lý dịch Covid-19 tại doanh nghiệp.

- Nạp danh sách Trung tâm ứng phó, xử lý dịch Covid-19 tại doanh nghiệp và Danh sách đội ngũ Tình nguyện viên về Liên đoàn Lao động huyện trước ngày 15/9/2021.(Nạp bản cứng dầu đỏ cho đồng chí Cao Thanh Ngọc, cán bộ Liên đoàn  Lao động nhuyện để nắm bắt, theo dõi)

          3. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ cấp bách trước mắt và lâu dài, chưa có tiền lệ; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; phải luôn sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Vì vậy, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cần nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất; phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, bám sát thực tiễn, cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe; khi thực hiện cần chủ động, linh hoạt, sáng tạo, không cầu toàn, không nóng vội, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, kịp thời bổ sung, hoàn thiện phù hợp với tình hình dịch bệnh để đạt hiệu quả cao nhất.

4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đoàn viên, CNVCLĐ luôn tỉnh táo, nhìn nhận đúng đắn tình hình dịch bệnh; lên án hành vi đăng tải, phát tán thông tin xấu độc, sai sự thật, kích động, gây tác động tiêu cực và các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

Ban Thường vụ LĐLĐ huyện yêu cầu các Công đoàn cơ sở trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện, kịp thời thông tin phản ánh LĐLĐ huyện (qua Email: yendinhldtha@gmail.com để được hỗ trợ giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy; (b/c);

- Ban Dân vận Huyện uỷ; (b/c)

- Ban CSPL& QHLĐ LĐLĐ tỉnh;(b/c)

- Như kính gửi;(t/h)

- Lưu VT LĐLĐ huyện.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Lưu Xuân Giáp

 

 

 

 

 

Nguồn bài viết: Ban biên tập

STT Title
Không có nội dung nào để hiển thị
 
  
 

CÔNG ĐOÀN

Tin giáo dục

Công văn khẩn về công tác phòng chống dịch


 

 


 


LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH THANH HOÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN YÊN ĐỊNH


Số: 48 /LĐLĐ

V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách,

quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Yên Định, ngày 09 tháng 9 năm 2021

KHẨN

 

 

Kính gửi:  Các  Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện.

 

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, xuất hiện nhiều ca lây nhiễm mới trong các cơ quan, đơn vị nhất là các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp có đông người lao động, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, đời sống, việc làm, gây tâm lý hoang mang lo lắng trong đoàn viên, CNVCLĐ.

Thực hiện công văn số 478/LĐLĐ ngày 08/9/2021 của Ban Thường vị Liên Đoàn Lao động tỉnh Thanh Hoá “V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách, quyết liệt phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh”. Để chủ động ứng phó trong công tác phòng, chống dịch, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện yêu cầu các Công đoàn cơ sở khẩn trương thực hiện ngay các nhiệm vụ sau đây:

1. Tăng cường công tác phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương với tinh thần “sớm hơn, cao hơn” bảo vệ tuyệt đối an toàn sức khỏe, tính mạng của đoàn viên, CNVCLĐ .

          2. Các Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp có đông CNLĐ, cụ thể: Công ty Giầy Alena, Công ty Weilina, Công ty HUG vina, Công ty Dệt kim Jasan, Công ty Rose Orchard, Công ty T&T, Công ty TatSu, Công ty Hong Sheng, Công ty cổ phàn và quản lý giao thong huyện Yên Định  phối hợp với người sử dụng lao động làm những việc sau đây:

- Thành lập Trung tâm ứng phó, xử lý dịch Covid-19 tại doanh nghiệp, trong đó thành phần tham gia là lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ CĐCS, thành viên Tổ an toàn Covid-19 tại đơn vị… có uy tín, sức ảnh hưởng lớn đối với đoàn viên, người lao động (kèm danh sách, số điện thoại các thành viên; thiết lập số điện thoại đường dây nóng để liên lạc trong mọi tình huống).

- Thành lập đội ngũ Tình nguyện viên (lập danh sách cụ thể, tổ chức tập huấn các tình hưống giả định theo phương án phòng chống dịch số 01/LĐLĐ ngày 08/9/2021 của Liên đoàn Lao động huyện Yên Định), sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ khẩn cấp dưới sự điều hành của Trung tâm ứng phó, xử lý dịch Covid-19 tại doanh nghiệp.

- Nạp danh sách Trung tâm ứng phó, xử lý dịch Covid-19 tại doanh nghiệp và Danh sách đội ngũ Tình nguyện viên về Liên đoàn Lao động huyện trước ngày 15/9/2021.(Nạp bản cứng dầu đỏ cho đồng chí Cao Thanh Ngọc, cán bộ Liên đoàn  Lao động nhuyện để nắm bắt, theo dõi)

          3. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ cấp bách trước mắt và lâu dài, chưa có tiền lệ; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; phải luôn sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Vì vậy, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cần nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất; phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, bám sát thực tiễn, cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe; khi thực hiện cần chủ động, linh hoạt, sáng tạo, không cầu toàn, không nóng vội, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, kịp thời bổ sung, hoàn thiện phù hợp với tình hình dịch bệnh để đạt hiệu quả cao nhất.

4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đoàn viên, CNVCLĐ luôn tỉnh táo, nhìn nhận đúng đắn tình hình dịch bệnh; lên án hành vi đăng tải, phát tán thông tin xấu độc, sai sự thật, kích động, gây tác động tiêu cực và các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

Ban Thường vụ LĐLĐ huyện yêu cầu các Công đoàn cơ sở trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện, kịp thời thông tin phản ánh LĐLĐ huyện (qua Email: yendinhldtha@gmail.com để được hỗ trợ giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy; (b/c);

- Ban Dân vận Huyện uỷ; (b/c)

- Ban CSPL& QHLĐ LĐLĐ tỉnh;(b/c)

- Như kính gửi;(t/h)

- Lưu VT LĐLĐ huyện.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Lưu Xuân Giáp

 

 

 

 

 

Nguồn bài viết: Ban biên tập

STT Title
Không có nội dung nào để hiển thị
 
  
 

Hiển thị văn bản pháp quy

Thư viện ảnh