SỰ KIỆN NỔI BẬT

Đề án 818: “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản đến năm 2030”


 

 

UBND HUYỆN YÊN ĐỊNH

PHÒNG GD&ĐT


Số: 85/PGDĐT

V/v triển khai các hoạt động Đề án 818

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Yên Định, ngày 9 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS, TH&THCS.

 

          Thực hiện Công văn số 536/UBND-TTYT, ngày 04 tháng 03 năm 2021 của UBND huyện Yên Định về việc triển khai các hoạt động của Đề án 818: “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản đến năm 2030”. Sau khi thống nhất với đơn vị triển khai thực hiện Đề án 818, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường học thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối tượng triển khai

Nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các đơn vị trường học.

2. Địa điểm triển khai: Tại các đơn vị trường học.

3. Thời gian triển khai

Ngày

Buổi

Xã, thị trấn

Trường học

15/3/2021

Buổi sáng

TT Thống Nhât, Yên Phú

MN Thống Nhất, TH Thống Nhất,

MN Yên Phú, TH&THCS Yên Phú, MN Yên Giang, TH Yên Giang, THCS Yên Giang.

Buổi chiều

Yên Lâm,

Yên Tâm

Qúy Lộc

MN Yên Lâm, TH Yên Lâm, THCS Yên Lâm; MN Yên Tâm, TH Yên Tâm, THCS Yên Tâm, MN Qúy Lộc, TH Qúy Lộc, THCS Quý Lộc.

16/3/2021

Buổi sáng

Yên Thịnh

Yên Hùng

Yên Ninh

MN Yên Thịnh, TH Yên Thịnh, THCS Yên Thịnh, MN Yên Hùng, TH Yên Hùng, THCS Yên Hùng, MN Yên Ninh, TH & THCS Yên Ninh.

Buổi chiều

Yên Thọ

Yên Trung

Yên Trường

 

MN Yên Thọ, TH Yên Thọ, THCS Yên Thọ, MN Yên Trung, TH Yên Trung, THCS Yên Trung, TH Yên Trường, THCS Yên Trường.

17/3/2021

Buổi sáng

Yên Phong

Yên Trường

Yên Thái

MN Yên Phong, TH Yên Phong, THCS Yên Phong, MN Yên Bái, TH Yên Bái, THCS Yên Bái, MN Yên Thái, TH Yên Thái.

Buổi chiều

Yên Lạc

Định Liên

Định Long

TH Yên Lạc, THCS Yên Lạc, MN Định Liên, TH Định Liên, THCS Định Liên, MN Định Long, THCS Định Long.

18/3/2021

Buổi sáng

 

TT Quán Lào

 

MN Định Tường, TH Định Tường, THCS Định Tường, MN TT Quán Lào, TH TT Quán Lào, THCS TT Quán Lào, MN Nobel, THCS Lê Đình Kiên.

Buổi chiều

Định Hải

Định Bình

Định Tăng

MN Định Hải, TH Định Hải, THCS Định Hải, MN Định Bình, THCS Định Bình, MN Định Tăng, TH Định Tăng, THCS Định Tăng.

 

 

 

19/3/2021

Buổi sáng

Định Hưng

Định Tân

Định Tiến

 

MN Định Hưng, TH Định Hưng, THCS Định Hưng, MN Định Tân, TH Định Tân, THCS Định Tân, MN Định Tiến, TH Định Tiến, THCS Định Tiến.

Buổi chiều

Định Hòa

Định Công

Định Thành

 

MN Định Hòa, TH Định Hòa, THCS Định Hòa, MN Định Công, TH Định Công, THCS Định Công, MN Định Thành, TH Định Thành, THCS Định Thành.

(Trước khi về đến đơn vị nào, đại diện đoàn sẽ trực tiếp thông báo để các nhà trường được biết).

4. Kinh phí và vật tư y tế: Do chương trình Đề án 818 chịu trách nhiệm; các nhà trường chuẩn bị về địa điểm, loa mic để đoàn làm việc.

Nhận được Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các nhà trường trong huyện phối hợp với đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Trung tâm y tế huyện (để phối hợp);

- Như trên (để thực hiện);

- Lưu: VT.

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Khanh

 

 


Nguồn bài viết: Ban biên tập

STT Title
Không có nội dung nào để hiển thị
 
  
 

CÔNG ĐOÀN

Tin giáo dục

Đề án 818: “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản đến năm 2030”


 

 

UBND HUYỆN YÊN ĐỊNH

PHÒNG GD&ĐT


Số: 85/PGDĐT

V/v triển khai các hoạt động Đề án 818

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Yên Định, ngày 9 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS, TH&THCS.

 

          Thực hiện Công văn số 536/UBND-TTYT, ngày 04 tháng 03 năm 2021 của UBND huyện Yên Định về việc triển khai các hoạt động của Đề án 818: “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản đến năm 2030”. Sau khi thống nhất với đơn vị triển khai thực hiện Đề án 818, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường học thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối tượng triển khai

Nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các đơn vị trường học.

2. Địa điểm triển khai: Tại các đơn vị trường học.

3. Thời gian triển khai

Ngày

Buổi

Xã, thị trấn

Trường học

15/3/2021

Buổi sáng

TT Thống Nhât, Yên Phú

MN Thống Nhất, TH Thống Nhất,

MN Yên Phú, TH&THCS Yên Phú, MN Yên Giang, TH Yên Giang, THCS Yên Giang.

Buổi chiều

Yên Lâm,

Yên Tâm

Qúy Lộc

MN Yên Lâm, TH Yên Lâm, THCS Yên Lâm; MN Yên Tâm, TH Yên Tâm, THCS Yên Tâm, MN Qúy Lộc, TH Qúy Lộc, THCS Quý Lộc.

16/3/2021

Buổi sáng

Yên Thịnh

Yên Hùng

Yên Ninh

MN Yên Thịnh, TH Yên Thịnh, THCS Yên Thịnh, MN Yên Hùng, TH Yên Hùng, THCS Yên Hùng, MN Yên Ninh, TH & THCS Yên Ninh.

Buổi chiều

Yên Thọ

Yên Trung

Yên Trường

 

MN Yên Thọ, TH Yên Thọ, THCS Yên Thọ, MN Yên Trung, TH Yên Trung, THCS Yên Trung, TH Yên Trường, THCS Yên Trường.

17/3/2021

Buổi sáng

Yên Phong

Yên Trường

Yên Thái

MN Yên Phong, TH Yên Phong, THCS Yên Phong, MN Yên Bái, TH Yên Bái, THCS Yên Bái, MN Yên Thái, TH Yên Thái.

Buổi chiều

Yên Lạc

Định Liên

Định Long

TH Yên Lạc, THCS Yên Lạc, MN Định Liên, TH Định Liên, THCS Định Liên, MN Định Long, THCS Định Long.

18/3/2021

Buổi sáng

 

TT Quán Lào

 

MN Định Tường, TH Định Tường, THCS Định Tường, MN TT Quán Lào, TH TT Quán Lào, THCS TT Quán Lào, MN Nobel, THCS Lê Đình Kiên.

Buổi chiều

Định Hải

Định Bình

Định Tăng

MN Định Hải, TH Định Hải, THCS Định Hải, MN Định Bình, THCS Định Bình, MN Định Tăng, TH Định Tăng, THCS Định Tăng.

 

 

 

19/3/2021

Buổi sáng

Định Hưng

Định Tân

Định Tiến

 

MN Định Hưng, TH Định Hưng, THCS Định Hưng, MN Định Tân, TH Định Tân, THCS Định Tân, MN Định Tiến, TH Định Tiến, THCS Định Tiến.

Buổi chiều

Định Hòa

Định Công

Định Thành

 

MN Định Hòa, TH Định Hòa, THCS Định Hòa, MN Định Công, TH Định Công, THCS Định Công, MN Định Thành, TH Định Thành, THCS Định Thành.

(Trước khi về đến đơn vị nào, đại diện đoàn sẽ trực tiếp thông báo để các nhà trường được biết).

4. Kinh phí và vật tư y tế: Do chương trình Đề án 818 chịu trách nhiệm; các nhà trường chuẩn bị về địa điểm, loa mic để đoàn làm việc.

Nhận được Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các nhà trường trong huyện phối hợp với đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Trung tâm y tế huyện (để phối hợp);

- Như trên (để thực hiện);

- Lưu: VT.

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Khanh

 

 


Nguồn bài viết: Ban biên tập

STT Title
Không có nội dung nào để hiển thị
 
  
 

Hiển thị văn bản pháp quy

Thư viện ảnh